ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2555
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวรัชฎามงคล บาลลาโรงเรียนบ้านอูนดงบ้านโนนแก้วโพนทอง บึงกาฬ
2นายสรพิศ บังหอมโรงเรียนบ้านหนองแวงถึงแก่กรรม 
3นางสาวรพีพร ฮวดพรหมโรงเรียนบ้านดงสว่างลาออกจากราชการ 
4นางสาววิจิตรา มีสุขโรงเรียนเจริญพัฒนาบ้านโฮ่ง สพท.เชียงราย เขต 2
5นางอรพรรณ ธุนาบาลโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา สพท.สกลนคร เขต 1
6นางสร้อยสุดา อินหนองโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สพท.สกลนคร เขต 1
7นางจิตรประสงค์ รัตนหนโรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูงบ้านโคกสูง"สหราษฎร์บำรุง" สพท.สกลนคร เขต 1
8นายวีระศักดิ์ พาเพียเพ็งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2บ้านท่าวัดคุรุราฎร์บำรุงวิทย์ สพท.สกลนคร เขต 1
9นางวราวรรณ ภูจอมจิตรโรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย)บ้านลาดกะเฌอ"คุรุราษฎร์ชูวิทย์" สพท.สกลนคร เขต 1
10นายธนูชัย ภูจอมจิตรโรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย)บ้านหนองหอย สพท.สกลนคร เขต 1
11นางสาวสมพร วงศ์รำพันธ์โรงเรียนบ้านอูนโคกบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สกลนคร
12นางสาวละมัย เจริญชัยโรงเรียนบ้านบึงอนุบาลสกลนคร สพท.สกลนคร เขต 1
13นายถนอมชัย ปรีจำรัสโรงเรียนบ้านนาสีนวลบ้านหนองกุงใหญ่ สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1
14นายยศยง พงษ์สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยบ้านโนนแสบง สพท.สกลนคร เขต 3
15นางอวนมา จันทมาลาโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือบ้านวานรนิวาส"ราษฎร์บำรุง" สพท.สกลนคร เขต 3
16นางสาวรัษฎากร อัครจันทร์โรงเรียนบ้านหนองผือบ้านเซือม สพท.สกลนคร เขต 3
17นายนันท์ อัตสารโรงเรียนบ้านดงสง่าบ้านขัวก่าย สพท.สกลนคร เขต 3
18นางสุพารัตน์ คำเพชรโรงเรียนบ้านอูนโคกพังโคนวิทยาคม สพท.สพม เขต 2
19นางยศวดี จุลลนันท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2บ้านอูนยางคำ สพท.นครพนม เขต 2
20นางฐิติรัตน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านนาสีนวลบ้านผือ สพท.อุดรธานี เขต 4
21นายประเสริฐ วรรณรามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2หมากแข้ง สพท.อุดรธานี เขต 1
22นายวงศพัทธ์ จันทรเสนาโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงศรีธาตุพิทยาคม สพท.สพม. เขต 2
23นางสาวธนาภา ภูจันหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2ทุ่งคลองวิทยา สพท.กาฬสินธุ์ เขต 3
24นายนิคม สีสิงห์โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยบ้านน้ำปัวพัฒนา สพท.น่าน เขต 2