รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
วันที่ 03 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563


   รายงานแยกประเภทโครงการ
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2561
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (สพท.)
450,000.00
636,673.28
-186,673.28
141.48
2
2561
การบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (สพท.)
1,800,000.00
1,891,466.28
-91,466.28
105.08
3
2561
การพัฒนาบุคลากรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (สพท.)
200,000.00
98,065.00
101,935.00
49.03
4
2561
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (สพท.)
400,000.00
400,000.00
0.00
100.00
5
2561
รับส่งนักเรียนยุบรวม (สพท.)
150,000.00
173,740.00
-23,740.00
115.83
6
2561
ค่าเช่าบ้าน ()
1,459,583.00
1,999,890.96
-540,307.96
137.02
7
2561
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ()
8,164,000.00
7,449,531.87
714,468.13
91.25
8
2561
ประกันสังคมพนักงานราชการ ()
297,000.00
1,185,384.97
-888,384.97
399.12
9
2561
ค่าตอบแทนครูวิกฤติ ()
2,700,000.00
2,577,580.65
122,419.35
95.47
10
2561
ประกันสังคมครูวิกฤติ ()
135,000.00
107,879.00
27,121.00
79.91
11
2561
ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน ()
10,170,000.00
10,044,096.77
125,903.23
98.76
12
2561
ประกันสังคมธุรการโรงเรียน ()
508,500.00
502,206.00
6,294.00
98.76
13
2561
ค่าตอบแทนนักการภารโรง(คืนครู) ()
4,482,000.00
4,482,000.00
0.00
100.00
14
2561
ประกันสังคมนักการภารโรง(คืนครู) ()
224,100.00
1,008,450.00
-784,350.00
450.00
15
2561
ค่าตอบแทนลูกจ้างสำนักงาน(งบสพฐ) ()
216,000.00
188,119.35
27,880.65
87.09
16
2561
ประกันสังคมลูกจ้างสำนักงาน(งบสพฐ) ()
10,800.00
9,406.00
1,394.00
87.09
17
2561
ค่าตอบแทนครูขาดแคลน ()
3,330,000.00
2,955,000.00
375,000.00
88.74
18
2561
ประกันสังคมครูขาดแคลน ()
166,500.00
147,750.00
18,750.00
88.74
19
2561
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง(โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 5) ()
5,000.00
4,021.00
979.00
80.42
20
2561
ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ()
59,512,500.00
4,099,633.80
55,412,866.20
6.89
21
2561
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สอบรอบที่ 1)ประจำปีการศึกษา 2560 (อื่นๆ)
18,300.00
18,300.00
0.00
100.00
22
2561
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561(Action plan) (สพท.)
46,500.00
46,500.00
0.00
100.00
23
2561
การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา สพฐ. เอ พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ปี 13 (สพฐ.)
37,500.00
0.00
37,500.00
0.00
24
2561
ค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนที่ได้รับอุทกภัย ปีงบประมาณ 2560 ()
2,970.00
2,970.00
0.00
100.00
25
2561
เงินอุดหนุนภาคครัวเรือน (สพฐ.)
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
26
2561
ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4600 อัตรา ครั้งที่ 1 ()
2,381,400.00
63,200.00
2,318,200.00
2.65
27
2561
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมสนับสนุนค่ ()
42,738,585.00
248,545.00
42,490,040.00
0.58
28
2561
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ()
8,400.00
16,800.00
-8,400.00
200.00
29
2561
จัดสรรงบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ()
1,266,400.00
336,200.00
930,200.00
26.55
30
2561
ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4,600 อัตรา ครั้งที่ 1 ()
2,381,400.00
1,965,600.00
415,800.00
82.54
31
2561
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ()
1,874,000.00
110,000.00
1,764,000.00
5.87
32
2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT ()
8,560.00
0.00
8,560.00
0.00
33
2561
จัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำนักงานสำหรับโรงเรียน จำนวน 63 โรงเรียน (สพฐ.)
948,020.00
0.00
948,020.00
0.00
34
2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ()
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
35
2561
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน (สพท.)
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
36
2561
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ (สพฐ.)
778,500.00
0.00
778,500.00
0.00
37
2561
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประ ()
4,877,600.00
0.00
4,877,600.00
0.00
38
2561
ค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2560 (สพฐ.)
8,910,000.00
489,970.00
8,420,030.00
5.50
39
2561
การบริหารพัฒนาจัดการเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
1,050,000.00
0.00
1,050,000.00
0.00
40
2561
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล (อื่นๆ)
11,700.00
0.00
11,700.00
0.00
41
2561
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ (สพฐ.)
9,048,600.00
0.00
9,048,600.00
0.00
42
2561
รถยนต์ดีเซล 12 ที่นั่ง (สพฐ.)
1,288,000.00
1,228,000.00
60,000.00
95.34
43
2561
ค่าครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 13 โรงเรียน ()
1,806,000.00
413,100.00
1,392,900.00
22.87
44
2561
ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ()
4,592,700.00
4,510,132.34
82,567.66
98.20
45
2561
ค่าจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ()
2,210,000.00
884,000.00
1,326,000.00
40.00
46
2561
ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติภ (สพฐ.)
11,660,700.00
3,723,100.00
7,937,600.00
31.93
47
2561
ค่าครุภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย (สพฐ.)
1,705,800.00
0.00
1,705,800.00
0.00
48
2561
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (30%) ภาคเรียนที่ 2/2 (สพฐ.)
17,686,259.00
0.00
17,686,259.00
0.00
49
2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาส (สพฐ.)
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
50
2561
โครงการทดสอบความรู้ NT และโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก และการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อ (สพฐ.)
729,188.00
0.00
729,188.00
0.00
51
2561
ค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์ ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (สพท.)
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
52
2561
ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของ ผอ.สถานศึกษา และคณะกรรมการประเมินสัม (สพฐ.)
77,800.00
0.00
77,800.00
0.00
53
2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (STEM Education) ()
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
54
2561
ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมที่ประสบภัยธรรมชาต ()
608,000.00
1,057,600.00
-449,600.00
173.95
55
2561
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว (สพท.)
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
56
2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสะเต็มศึกษา(เพิ่มเติม) ()
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
57
2561
ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพฐ.)
178,700.00
0.00
178,700.00
0.00
58
2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนฯ(DLIT) (สพฐ.)
5,398,400.00
0.00
5,398,400.00
0.00
59
2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการครูและนักเรียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น ()
5,220.00
0.00
5,220.00
0.00
60
2561
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (สพฐ.)
315,000.00
482,092.00
-167,092.00
153.05
61
2561
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล (สพท.)
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
62
2561
ค่าพาหนะในการเดินทางประชุมโครงการโรงเรียนสีเขียวด้านการลดใช้พลังงานการจัดการขยะ ()
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
63
2561
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2018สำหรับ สพป. (สพฐ.)
74,000.00
0.00
74,000.00
0.00
64
2561
ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีนาคม - กันยายน 2561 พร้อมเงินสมทบประกันสังคม 5% ()
2,425,500.00
2,259,525.00
165,975.00
93.16
65
2561
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดคณิตวิท (สพท.)
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
66
2561
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะในการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจในการกำกับ ดูแลงานด้านโครงการนักเร ()
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
67
2561
จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริ (สพฐ.)
58,200.00
0.00
58,200.00
0.00
68
2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่ว ()
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
69
2561
ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ()
57,340.00
0.00
57,340.00
0.00
70
2561
ค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการพัฒนาครูฯด้วยระบบTEPE Online ()
13,000.00
0.00
13,000.00
0.00
71
2561
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
3,017,700.00
0.00
3,017,700.00
0.00
72
2561
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ()
3,888,000.00
0.00
3,888,000.00
0.00
73
2561
ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4,600 อัตรา ครั้งที่ 2 ()
2,381,400.00
378,000.00
2,003,400.00
15.87
74
2561
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการโครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2 ()
15,384,600.00
0.00
15,384,600.00
0.00
75
2561
ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ต่อเนื่องครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (เม.ย. - กันยายน 2561) ()
226,800.00
0.00
226,800.00
0.00
76
2561
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะให้ผู้เข้ารับการอบรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ()
6,600.00
0.00
6,600.00
0.00
77
2561
ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ()
5,400.00
1,104.00
4,296.00
20.44
78
2561
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย (สพท.)
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
79
2561
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 1/2561 (70%) ()
65,732,519.00
36,320,585.00
29,411,934.00
55.26
80
2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมฯ สพท.ออนไลน์ ITA ()
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
81
2561
พัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม (สพฐ.)
695,760.00
0.00
695,760.00
0.00
82
2561
กิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (สพฐ.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
83
2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ()
14,200.00
0.00
14,200.00
0.00
84
2561
ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2561) ()
2,210,000.00
884,000.00
1,326,000.00
40.00
85
2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสร้างความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (สพฐ.)
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
86
2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานฯ (สพท.)
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
87
2561
ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการเพื่อร่วมประชุมสัมมนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ()
10,000.00
5,856.00
4,144.00
58.56
88
2561
ค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน 3 เดือน เม.ย. - มิถุนายน 2561 ()
1,134,000.00
0.00
1,134,000.00
0.00
89
2561
ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม เม.ย. - กันยายน 2561 ()
4,592,700.00
36,450.00
4,556,250.00
0.79
90
2561
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม (สพฐ.)
695,760.00
0.00
695,760.00
0.00
91
2561
ค่าเช่าบ้านข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกจ่ายทุกกรณี ครั้งที่ 2 ()
1,846,417.00
982,200.00
864,217.00
53.19
92
2561
เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา ()
4,937,700.00
0.00
4,937,700.00
0.00
93
2561
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) (สพฐ.)
216,000.00
0.00
216,000.00
0.00
94
2561
ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการขรก.ครูฯที่ขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (สพฐ.)
89,500.00
0.00
89,500.00
0.00
95
2561
ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมเงินประกันสังคม 5% ()
1,732,500.00
0.00
1,732,500.00
0.00
96
2561
โครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.)
486,680.00
0.00
486,680.00
0.00
97
2561
กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่สุจริต (สพท.)
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
98
2561
ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยฯ ()
1,072,000.00
140,000.00
932,000.00
13.06
99
2561
ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา (สพท.)
263,000.00
0.00
263,000.00
0.00
100
2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ศึกษานิเทศก์ ในการเข้าร่วมโครงการรักษ์ภาษาไทย ()
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
101
2561
โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
102
2561
ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ()
1,457,200.00
129,000.00
1,328,200.00
8.85
103
2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
104
2561
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (สพฐ.)
1,849,800.00
0.00
1,849,800.00
0.00
105
2561
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลกิจกรรมหลักขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียน (สพฐ.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
106
2561
บ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย (เพิ่มเติม) (สพฐ.)
126,200.00
0.00
126,200.00
0.00
107
2561
โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
108
2561
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (สพฐ.)
99,300.00
0.00
99,300.00
0.00
109
2561
ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3 ()
1,086,750.00
0.00
1,086,750.00
0.00
110
2561
การพัฒนาศึกษานิเทศก์ติดตาม ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดั (สพฐ.)
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
111
2561
คาราวานประกันคุณภาพการศึกษา (สพฐ.)
3,240.00
0.00
3,240.00
0.00
112
2561
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
113
2561
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี พ.ศ. 2561 (สพฐ.)
2,789,570.00
0.00
2,789,570.00
0.00
114
2561
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล (สพฐ.)
4,280.00
0.00
4,280.00
0.00
115
2561
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ (สพฐ.)
5,500.00
0.00
5,500.00
0.00
116
2561
ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตปี 2561 ครั้งที่ 1 (สพฐ.)
1,255,545.00
0.00
1,255,545.00
0.00
117
2561
ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบที่ประสบอุบัติภัย วาตภัย (สพฐ.)
1,484,500.00
0.00
1,484,500.00
0.00
118
2561
ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 (สพฐ.)
533,000.00
0.00
533,000.00
0.00
119
2561
การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สพฐ.)
189,000.00
0.00
189,000.00
0.00
120
2561
ค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา (สพฐ.)
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
121
2561
สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน(Coding at School) (สพฐ.)
10,400.00
0.00
10,400.00
0.00
122
2561
สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ (สพฐ.)
7,200.00
0.00
7,200.00
0.00
123
2561
จัดทำสารคดีเชิดชูเกี่ยรติครูสายงานการสอน ชุด "ครูดี ศรี สพฐ." (สพฐ.)
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
124
2561
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล (สพฐ.)
6,900.00
0.00
6,900.00
0.00
125
2561
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ (สพฐ.)
41,000.00
0.00
41,000.00
0.00
126
2561
โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้สื่อ 60 พรรษาฯ (สพฐ.)
327,740.00
0.00
327,740.00
0.00
127
2561
กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา สพฐ. - เอพีฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2561 (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
128
2561
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล (สพฐ.)
10,800.00
0.00
10,800.00
0.00
129
2561
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล (สพฐ.)
14,500.00
0.00
14,500.00
0.00
130
2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของศึกษานิเทศก์และครูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและ (สพฐ.)
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
131
2561
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (สพฐ.)
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
132
2561
พัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคBoot Camp (สพฐ.)
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
133
2561
เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์(งบแลกเป้า) (สพฐ.)
22,500.00
0.00
22,500.00
0.00
134
2561
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (สพฐ.)
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
135
2561
โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (สพฐ.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
136
2561
พัฒนาระบบงานทะเบียบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.3) (สพฐ.)
16,000.00
0.00
16,000.00
0.00
137
2561
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ (สพฐ.)
10,293,500.00
0.00
10,293,500.00
0.00
138
2561
จัดสรรค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเอง ปีงบประมา (สพฐ.)
365,616.00
0.00
365,616.00
0.00
139
2561
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ (สพฐ.)
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
140
2561
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสพฐ. ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 (สพฐ.)
1,082,600.00
0.00
1,082,600.00
0.00
141
2561
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (สพฐ.)
6,100.00
0.00
6,100.00
0.00
142
2561
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (สพฐ.)
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
143
2561
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสพฐ. ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4 (สพฐ.)
1,373,000.00
0.00
1,373,000.00
0.00
144
2561
ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบแลกเป้า (สพฐ.)
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
145
2561
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 (สพฐ.)
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
146
2561
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (สพฐ.)
54,500.00
0.00
54,500.00
0.00
147
2561
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV (สพฐ.)
820,939.00
0.00
820,939.00
0.00
148
2561
ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน (สพฐ.)
355,500.00
0.00
355,500.00
0.00
149
2561
ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเอง ครั้งที่ 3 (สพฐ.)
780.00
0.00
780.00
0.00
150
2561
กิจกรรมลดภาระงานสอนของครูที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงินงานพัสดุและงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนในลักษ (สพฐ.)
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
151
2561
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5 (สพฐ.)
806,500.00
0.00
806,500.00
0.00
152
2561
ค่าตอบแทนพนักงานราชการพร้อมเงินประกันสังคม ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สพฐ.)
68,530.00
0.00
68,530.00
0.00
153
2561
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริหารทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ (สพฐ.)
7,566,099.00
0.00
7,566,099.00
0.00
154
2561
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (สพฐ.)
2,451,330.00
0.00
2,451,330.00
0.00
155
2561
ติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงระบบไฟฟ้า (สพฐ.)
1,655,500.00
0.00
1,655,500.00
0.00
156
2561
การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเรียนและสิ่งประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (สพฐ.)
492,800.00
0.00
492,800.00
0.00