ตารางการศึกษาภาพรวม จังหวัดสกลนคร

255

โรงเรียน
ตาราง
สพป.สกลนคร เขต 2
255
สพป.สกลนคร เขต 1
0
สพป.สกลนคร เขต 3
0
สพม.สกลนคร
0
35,109
นักเรียน
ตาราง
สพป.สกลนคร เขต 2
35,109
สพป.สกลนคร เขต 1
0
สพป.สกลนคร เขต 3
0
สพม.สกลนคร
0
2,478
ห้องเรียน
ตาราง
สพป.สกลนคร เขต 2
2,478
สพป.สกลนคร เขต 1
0
สพป.สกลนคร เขต 3
0
สพม.สกลนคร
0
นร. : ห้องเรียน
14:1
ตาราง
สพป.สกลนคร เขต 2
14:1
สพป.สกลนคร เขต 1
nan:1
สพป.สกลนคร เขต 3
nan:1
สพม.สกลนคร
nan:1
รร.จำแนกตาม - ระดับช่วงชั้น
ไม่มีนักเรียน
1สพป.สกลนคร เขต 247020138บ้านค้อใต้
ไม่มีนักเรียน

1

ตาราง
โรงเรียนขนาดเล็ก

143

ตาราง
เปิด อ.3 ขวบ

57

ตาราง
เปิดปฐมวัย

248

ตาราง
เปิดระดับประถม

254

ตาราง
เปิด ม.ต้น/ขยายโอกาส

61

ตาราง
เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง
เปิด ปวช.

0

รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 1 /0%
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมฯ 187 /73%
ปฐมวัย - ม.ต้น 60 /24%
ปฐมวัย - ม.ปลาย 1 /0%
ประถมฯ 6 /2%
ประถมฯ - ม.ต้น /0%
ประถมฯ - ม.ปลาย /0%
ม.ต้น /0%
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า /0%
ม.ปลาย/เทียบเท่า /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 143 /56%
ขนาดกลาง 107 /42%
ขนาดใหญ่ 5 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 143 /56%
ขนาดที่ 2 72 /28%
ขนาดที่ 3 22 /9%
ขนาดที่ 4 12 /5%
ขนาดที่ 5 6 /2%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
รร.ขนาดเล็กจำแนกตาม - ขนาด 7 ขนาด
1.1. ไม่มีนักเรียน 1 /0%
1.2. นร.1 - 20 10 /4%
1.3. นร.21 - 40 15 /6%
1.4. นร.41 - 60 34 /13%
1.5. นร.61 - 80 36 /14%
1.6. นร.81 - 100 32 /13%
1.7. นร.101 - 120 15 /6%