รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2นายพลชัย ชุมปัญญา   
201บ้านไร่บ้านไฮ่นายราเชนทร์ ฟองอ่อน 042706317 
202บ้านคำข่าว่าที่ร้อยตรีจารึก จันทร์นามวงค์ 042720011 
203บ้านโนนอุดม    
204บ้านโคกนายกัมปนาท สุจริต   
205บ้านเสาขวัญกุดก้อม  042745070 
206บ้านหินแตกนางนันทา บุรีแสง   
207บ้านทิดไทยนางธรรมนูญ ทัศนพงษ์   
208บ้านคำแหวนายนาวา มาตราช 042720012 
209บ้านห้วยบุ่นนาทันนายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์   
210บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร    
211บ้านนาเลา    
212บ้านอูนดงนายฉัตรชัย ถานะลุน   
213บ้านนาใน    
214บ้านผักคำภูนายเสกสันต์ จูมจันทา   
217บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)นางสุภาพร กิณเรศ   
218บ้านบึงนายคมกฤษณ์ คนยัง 042706320 
219บ้านหนองหวายนายพันณาราย เมืองแสน   
220บ้านเปือยนายทัศน์ณรงค์ อัมราช   
221บ้านขมิ้น    
222ชุมชนบดมาดพอกน้อยนายธีรพล ผ่องกมล 042746368 
223บ้านคางฮุงเจริญศิลป์    
224บ้านสมสะอาด    
225บ้านโนนเรือตอเรือนางปารวี เจริญยศ   
226ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)นายอุดร ผ่านสุวรรณ   
227บ้านกลางหนองดินดำ    
228บ้านนาสาวนานนางสาวฐิติมา เห็นหลอด   
229ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่นางละอองเดือน คนยัง   
230บ้านภูเพ็กนายดิเรก ภาโสม   
231บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วงนายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์ 042746298 
232บ้านสูงเนินสามัคคีนายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่ 042759197 
234อนุบาลพรรณานิคมนายยุทธนา อุทโธ   
235วัดสุทธิมงคลนางสาวนวลอนงค์ ไชยวงศ์คต   
236บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)นายศุภกิจ ไชยเชษฐ   
237บ้านบะทองนาหัวช้างนางสาวณัฐยาภรณ์ เล็กสิงห์โต   
238บ้านบะฮีนางสาวเบญญา สัพโส   
239บ้านท่าสองคอนนายจีระพงษ์ จันทรักษ์   
240บ้านนาตากาง    
241บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์นายวิทยาลงกรณ์ ชูพันธ์   
242บ้านบะหัวเมยนางสาวรุ้งลาวัลย์ เคนพะนาน   
244บ้านดอนม่วยโนนค้อนายสราวุฒิ บุญยืน 0817085078 
245บ้านหนองเดิ่นดอนขาว    
246บ้านช้างมิ่ง    
247บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุนางสาวธนพร มงคลแก้ว   
248บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง    
249บ้านตาลเลียนนายก่อเกียรติ สัพโส 042706337 
253บ้านบัว (สระพังวิทยา)นายณัฐวุฒิ บุรีแสง 042779319 
254บ้านเชิงชุมนางสาวมนัสวีร์ จันทรังษี 010552307 
255บ้านสว่างนางบุญญนุช แก้วฝ่าย   
256บ้านดอนกอย    
257บ้านโนนพอก  042720043 
258บ้านกุดน้ำขุ่น    
260บ้านโนนทรายคำนายสิทธิพร ประทุม 042706326 
261บ้านถ่อนนางกมลกรณ์ เถายะบุตร 042706328 
301บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)นายไพรวัลย์ ชินโณ 042771120 
302บ้านนาเหมืองนายไพฑูรย์ ชัยประโคน 042734232 
303บ้านดอนตาลโนนสูงนางสาวพณารัตน์ บุตรชารี 042772332 
304บ้านหนองหญ้าปล้อง    
305บ้านสร้างขุ่ยนางสาวรัชฎามงคล บาลลา   
306ชุมชนดงม่วงไข่นายสุภาพ ช่างสอน 042728538 
307บ้านผ้าขาวโพนแพงนางมณีโสม พุทธโคตร 042734130 
308บ้านม่วงคำนายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ 042734327 
309บ้านดอนหวาย    
310บ้านนาแยง    
311บ้านหนองบัวนายไมตรี บนปาก   
312บ้านแร่นายสุรพล บรรเทา 013802447 
313บ้านสมสะอาดนางพอใจ อินทร์สา 092778049 
314บ้านหนองไฮนางธัญลักษณ์ ศรีสร้อย 042720085 
316บ้านหนองแคนโคกสะอาด    
317ชุมชนบ้านฝั่งแดงนางรัชกรณ์ พรเอนก 042771410 
318บ้านท่าลาด  042734126 
319บ้านสงเปลือย    
320บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)นายสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ 042166138 
321บ้านอุ่มเหม้านายมานพ ศรีสร้อย 042771997 
322บ้านดงสวรรค์หนองนกกด    
323บ้านนาถ่อนนางอรกมล นรัฐกิจ 042706250 
324บ้านต้นผึ้งนายพูลศักดิ์ เขียวคล้าย 042706251 
325บ้านโพนสวางกลางเจริญ    
326บ้านนาล้อมนายสุชาติ สุวรรณรงค์   
328บ้านดอนดู่    
329บ้านโนนขมิ้น    
330บ้านโคกสามัคคี    
401วาริชภูมิพิทยาคาร  042781188 
402บ้านธาตุกุดพร้าวนายสุรชาติ กำลังฤทธิ์   
403บ้านกุดตะกาบนายบุญถิ่น ภูดินทราย   
404บ้านโพนไผ่นายพรศักดิ์ ฮังกาสี   
405บ้านห้วยบางนายยุทธพงษ์ พจนา   
406บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้างนางสาวนราวดี จันทะนาม   
407บ้านหนองแวง    
408บ้านผักตบนายอดิรัน พรหมศิริ   
409บ้านไฮ่ปลาโหลนายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง   
410บ้านนาบ่อ    
411บ้านงิ้วพังฮอหนองท่มนายวิทยา สัพโส   
412บ้านดอนยานาง    
413บ้านโคกศาลา    
414บ้านดงคำโพธิ์นายดีใหม่ อินทรพานิชย์ 042720021 
417บ้านหนองกุงนางนภัสรพี อัคนิจ   
418บ้านหนองแปน    
419บ้านคำบ่อนายรังสรรค์ มนดาล   
420บ้านคำบิดโคกโพนยางนายโชคชัย สุรารักษ์   
421บ้านตาดภูวงนายไชยวัษฐ์ ศรีสาคร   
422บ้านทุ่งเชือกนายจตุพงศ์ ไชยน้ำอ้อม   
423บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ  042705445 
424บ้านดงบังป่าโจด    
425บ้านโคกตาดทอง  042720079 
426บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคมนางสาวณภัทร กิ้วภาวัน 042705729 
427บ้านจำปาศิริราษฎร์นางสาววรรยุภา ระดาดาษ   
428บ้านหนองลาดวิทยาคารนางสาวผ่องฤดี พวงประดิษฐ 042781295 
429บ้านดอนยาวประชากรอุปการนางสาวทอแสง สมพินิจ   
501บ้านห้วยเหล็กไฟนายคำนวน แก้วคำสอน   
502บ้านดงสว่างนายนาถณรงค์ กุลอัก   
503บ้านหนองเบญจนางสิริมา ศรีสำราญ   
504ชุมชนบ้านหนองปลิง  042789244 
505บ้านโคกมะนาวทันสมัยนางสุมาลี เพชรไชย   
506บ้านสุวรรณคามนายพิบูลย์ พิทักษ์ชัยโสภณ   
508บ้านอูนโคกนายภพธรรม มะลิทอง   
509บ้านหนองบัวบานนายทนารัตน์ ฝ่ายราษฎร์   
601บ้านคำสะอาดนายชนุตร์ หัสขันธ์ 042705673 
602บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยานายวิศรุต อุดมลาภ 975329 
603บ้านหนองหมากแซวนายรัชพล พรหมจำปา 042705717 
604บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)  018738087 
605บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)นายชูเกียรติ ศิริดล   
606บ้านยางคำ  042705628 
607บ้านบงใต้โนนรังพัฒนานายอำนาจ ประภาหาร 042706775 
608บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)  042720077 
609บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)    
610บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคีนายคงกระพัน งอยผาลา 042705696 
611บ้านโคกหนองกุงนางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณ   
612บ้านคำนาดี  718102 
614บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์ 042706813 
615บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)นายสมรรถชัย จดจำ   
616ชุมพลศึกษา    
617คำเจริญวิทยา    
618บ้านกุดจิกนาสมบูรณ์นายนครชัย อุดมลาภ   
619ชุมชนบงเหนือนายสุรเกียรติ รวมธรรม   
620บ้านดอนหัน  042705686 
621บ้านขาว    
622บ้านบาก    
623บ้านจำปานาถ่อนนางสาวกาญจนา ขันธะโคตร 042705678 
624บ้านโคกสวัสดี    
625บ้านโนนสะอาด  042720044 
626บ้านหนองกุงนายประสิทธิชัย เบ้าคำ   
628บ้านหนองตาลนางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม 042705713 
629บ้านทุ่งปลากัดนางนงค์รักษ์ ไตรยขันธ์   
630บ้านถ่อน "คุรุราษฎร์สามัคคี"นายปิยะนันท์ ธิโสภา 042705691 
631บ้านหนองบัวแพ    
632บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง    
633บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)นางทิพย์สุคนธ์ นามมะณี 042776102 
634บ้านโคกคอนดอนม่วยนายสมพร เสนเสนา   
635บ้านบึงโนนายวินิตย์ พิชพันธ์ 042703705 
636บ้านหนองไผ่นายยวงรัตน์ รัฐไสย   
637บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)  776111 
638บ้านหนามแท่งนางนิตยา รอดเข็ม   
639บ้านตาลนางอุทัยวรรณ ชูบุญ   
641บ้านหนองหอยคันปลาเข็งไผ่ยาว    
642บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)นายวีระชัย อินทรเกษม 042729344 
643บ้านพันนา    
644บ้านถ่อน ต.พันนา  042729594 
645บ้านคันชานายสาธิต พงศ์สิทธิศักดิ์   
646บ้านหนองหอย    
647บ้านธาตุ  042705043 
648บ้านหินโงมโนนสร้างไพนายจักรเพชร์ แฝงจันทร์ 042706815 
649บ้านโคกหลวง  042720019 
650บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)    
651ทรายมูลหนองกุงทรายศรีสิบเอกสัมฤทธิ์ หงษ์ชูตา 042705692 
652บ้านเตาไหสร้างแก้วนางรุ่งฤดี สุนารักษ์ 042705690 
653บ้านม้า    
654บ้านดอนยานาง    
655บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)    
656บ้านหนองหว้านายศฤง ร่าเริง 0427200680936217692
658ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขืองนายธีรยุทธ คำทิพย์ 042729084 
659บ้านแวงนายภัทราวุธ โคตรเรือง 72924 
660บ้านโนนเสาขวัญนายศรีอุดร อุปโคตร 729350 
661บ้านโพนงาม    
662บ้านสร้างแป้นนางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์ 042729369 
663บ้านนางัว  062428922 
664บ้านโคกสีไค    
665บ้านตาลโกนนายธีรศักดิ์ ไชยทะ   
666บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)นายศราวุธ เกษสะอาด 042706816 
667บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)นางสาวสรญา วัชระสังกาศ   
668บ้านหนองดินดำนางยุวดี แสงจันทร์   
669บ้านหนองหลักช้างนางสาวนรินทิพย์ สุริยันต์ 260596 
670บ้านนาเตียง    
671บ้านหนองหวาย    
673อนุบาลสว่างแดนดินนายสุภพ พิลาโสภา 042721080 
674บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)นายทนงศักดิ์ เจริญชัย   
675บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์นางสาวชญานิศ รัตนวรรณี 042722157 
676บ้านหวายนางภานุมาส ธรรมถาวรสกุล   
677บ้านโพนสูง  042705706 
678บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ 721996 
679บ้านค้อโพนสวางยางชุม    
680บ้านดอนเชียงยืนนายปรเมศวร์ ไชยเชษฐ์ 716090 
681บ้านคำชนดงต้อง    
682บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์ 737641 
683บ้านหนองชาดนายสมสมัย หารธงชัย   
685บ้านต้ายนาคูณวิทยานายคำปุน เสนศรี   
686บ้านดอนม่วงไข่นางสาวหฤทัย สิมมะลา   
687บ้านคำไชยวาน    
688หนองหลวงวิทยานุกูลนายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช   
689บ้านโคกดินแดงนางวิจิตรา สำแดงไชย   
690บ้านโคกสำราญ    
691บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น    
692บ้านนาทมนายอาทิตย์ พลเศษ   
693บ้านคำสะแนนนางกนกวรรณ บุญโสภิณ   
701บ้านหนองกุง    
702ชุมชนส่องดาว  042786086 
703หนองใสพรเจริญวิทยานายชุมพร กรุณานำ 042786234 
704บ้านทันสมัยนายทวี แสนอุบล   
705บ้านไทยเจริญนายโกวัฒน์ ศรีอุบล 786009 
706อุดมสังวรวิทยานายประมงค์ สุขชิน   
707บ้านชัยชนะนางสาววัฒนา จันสีโคตร 042706836 
708ชุมชนบ้านท่าศิลานายชูทรัพย์ ภาวงศ์ 042705792 
709บ้านภูตะคามนายเดชชัย สารบรรณ 042720053 
710บ้านสีสุกห้วยโมงนายกฤษพงศ์ อยู่เย็น 042705732 
711บ้านคำก้าว    
712บ้านท่าวารี  042705497 
714บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)นายประวิทย์ เหมะธุลิน 042164442 
715บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)    
716บ้านโคกสะอาด  042720113 
717จงกลกิตติขจรวิทยานางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงค์ 042786222 
718บ้านปทุมวาปีนายยศกร ปวงสุข   
719บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย)นายชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน 042786089 
720บ้านโพนสวางนายทวีศักดิ์ ยศรักษา 042786085 
721บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36)นางจารุวรรณ พิมพ์มีลาย   
722อภัยดำรงธรรม    
723บ้านหนองม่วง  042720112 
801บ้านทุ่งมนธาตุวิทยานางสาวสุพรรณี ศรีสร้างคอม   
802บ้านดอนชัยวิทยานายสนิท เชื้อเพชร   
803บ้านสร้างฟาก    
804บ้านหนองจาน    
805บ้านหนองแสงนางภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์   
807บ้านแกดำ    
808บ้านนาดี    
809บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาคาร)นายสุจินดา เอ้มะราช   
811บ้านหนองทุ่มหนองโจด    
812บ้านคำบอน    
813อนุบาลเจริญศิลป์นายโยธิน เขียววิชัย   
814บ้านทุ่งคำ    
815บ้านหนองฮังแหลว    
816บ้านเหล่าบ้านถ่อนนายไพทูรย์ เนื้ออ่อน   
817บ้านหนองแวงน้อยนายนพดล พละศักดิ์   
818บ้านดงบากนายอภิชาติ หงษ์ภู   
819บ้านคำเม็ก    
820บ้านนาสีนวลนายอดุลย์ชัย สอนไชยา   
821บ้านดงสง่า    
822บ้านหนองแปนนายนิคม สีสิงห์   
823ทุ่งเจริญพัฒนา    
824บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)นายสุรสิทธิ์ วรภาพ   
825บ้านโสกวังอ้อยหนูนางสาวเกตุมะณีย์ คำจันทร์   
826บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)    
827บ้านโคกศิลานายชายชาญ อิ่มรักษา   
828บ้านโพนบกหนองผือนายธนบดี อินลี   
829บ้านหนองน้อย