รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2นายอนุกูล ทองนุ้ย   
201บ้านไร่บ้านไฮ่นายราเชนทร์ ฟองอ่อน 042706317 
202บ้านคำข่าว่าที่ร้อยตรีจารึก จันทร์นามวงค์ 042720011 
203บ้านโนนอุดมนายก่อเกียรติ สัพโส   
204บ้านโคกนายกัมปนาท สุจริต   
205บ้านเสาขวัญกุดก้อมนางสาวมนัสวีร์ จันทรังษี 042745070 
206บ้านหินแตกนางนันทา บุรีแสง   
207บ้านทิดไทยนายอุดร ผ่านสุวรรณ   
208บ้านคำแหวนายนาวา มาตราช 042720012 
209บ้านห้วยบุ่นนาทันนายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์   
210บ้านหนองผือนาในวิทยาคารนางธรรมนูญ ทัศนพงษ์   
211บ้านนาเลานายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์   
212บ้านอูนดงนายฉัตรชัย ถานะลุน   
213บ้านนาใน    
214บ้านผักคำภู    
217บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)นางสุภาพร กิณเรศ   
218บ้านบึงนายคมกฤษณ์ คนยัง 042706320 
219บ้านหนองหวายนายพันณาราย เมืองแสน   
220บ้านเปือยนายทัศน์ณรงค์ อัมราช   
221บ้านขมิ้น    
222ชุมชนบดมาดพอกน้อยนายธีรพล ผ่องกมล 042746368 
223บ้านคางฮุงเจริญศิลป์นายเสมอ บุตรศรี   
224บ้านสมสะอาดนางกรรณิกา วิภาคะ   
225บ้านโนนเรือตอเรือนางปารวี เจริญยศ   
226ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)นายเทพวิมล โคตรตาแสง   
227บ้านกลางหนองดินดำ    
228บ้านนาสาวนานนางสาวฐิติมา เห็นหลอด   
229ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่นางละอองเดือน คนยัง   
230บ้านภูเพ็กนายดิเรก ภาโสม   
231บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วงนายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์ 042746298 
232บ้านสูงเนินสามัคคีนายมีชัย กลยณีย์ 042759197 
234อนุบาลพรรณานิคมนายยุทธนา อุทโธ   
235วัดสุทธิมงคลนางสาวนวลอนงค์ ไชยวงศ์คต   
236บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)นายศุภกิจ ไชยเชษฐ   
237บ้านบะทองนาหัวช้างนางสาวณัฐยาภรณ์ เล็กสิงห์โต   
238บ้านบะฮีนางสาวเบญญา สัพโส   
239บ้านท่าสองคอนนายจีระพงษ์ จันทรักษ์   
240บ้านนาตากางนายรัชตะ สมพมิตร   
241บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์นายวิทยาลงกรณ์ ชูพันธ์   
242บ้านบะหัวเมยนางสาวรุ้งลาวัลย์ เคนพะนาน   
244บ้านดอนม่วยโนนค้อนายสราวุฒิ บุญยืน 0817085078 
245บ้านหนองเดิ่นดอนขาวนายวชิราวุธ ปานพรม   
246บ้านช้างมิ่งนางนงนุช แก้วไชยะ   
247บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุนายประพันธ์ ขันธ์พัฒน์   
248บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทองนายอดิศร ไชยเทพ   
249บ้านตาลเลียนนายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร 042706337 
253บ้านบัว (สระพังวิทยา)นายณัฐวุฒิ บุรีแสง 042779319 
254บ้านเชิงชุมนายพรเทพ นามโยธา 010552307 
255บ้านสว่างนายสิทธิพร ประทุม   
256บ้านดอนกอยนายอรุณ ชัยราช   
257บ้านโนนพอก  042720043 
258บ้านกุดน้ำขุ่น    
259บ้านนาขามผดุงวิทยา    
260บ้านโนนทรายคำนายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่ 042706326 
261บ้านถ่อนนางกมลกรณ์ เถายะบุตร 042706328 
301บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)นายไพรวัลย์ ชินโณ 042771120 
302บ้านนาเหมืองนายไพฑูรย์ ชัยประโคน 042734232 
303บ้านดอนตาลโนนสูงนางสาวพณารัตน์ บุตรชารี 042772332 
304บ้านหนองหญ้าปล้อง    
305บ้านสร้างขุ่ยนางสาวรัชฎามงคล บาลลา   
306ชุมชนดงม่วงไข่นายสุภาพ ช่างสอน 042728538 
307บ้านผ้าขาวโพนแพงนางมณีโสม พุทธโคตร 042734130 
308บ้านม่วงคำนายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ 042734327 
309บ้านดอนหวายนางสาวพอใจ ผิวบุญเรือง   
310บ้านนาแยง    
311บ้านหนองบัวนายไมตรี บนปาก   
312บ้านแร่นายสุรพล บรรเทา 013802447 
313บ้านสมสะอาดนางรุ่งฤดี สุนารักษ์ 092778049 
314บ้านหนองไฮนางธัญลักษณ์ ศรีสร้อย 042720085 
316บ้านหนองแคนโคกสะอาดนายสุวิทย์ ป้อสาย   
317ชุมชนบ้านฝั่งแดงนายเด่นณรงค์ มาลาทอง 042771410 
318บ้านท่าลาด  042734126 
319บ้านสงเปลือยนางบุปผาวัลย์ เจริญชัยสงค์   
320บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ 042166138 
321บ้านอุ่มเหม้านายมานพ ศรีสร้อย 042771997 
322บ้านดงสวรรค์หนองนกกดนายอภิสิทธิ์ กิ่งนาคม   
323บ้านนาถ่อนนายสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ 042706250 
324บ้านต้นผึ้งนายพูลศักดิ์ เขียวคล้าย 042706251 
325บ้านโพนสวางกลางเจริญนางอรกมล นรัฐกิจ   
326บ้านนาล้อมนายสุชาติ สุวรรณรงค์   
328บ้านดอนดู่นายนิพนธ์ ประมาชิด   
329บ้านโนนขมิ้น    
330บ้านโคกสามัคคีนายกฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์   
401วาริชภูมิพิทยาคาร  042781188 
402บ้านธาตุกุดพร้าวนายยุทธพงษ์ พจนา   
403บ้านกุดตะกาบนายบุญจันทร์ เจริญไชย   
404บ้านโพนไผ่นายพรศักดิ์ ฮังกาสี   
405บ้านห้วยบางนายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง   
406บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้างนางสาวนราวดี จันทะนาม   
407บ้านหนองแวงนายอดิศักดิ์ สิงห์ทองไชย   
408บ้านผักตบนายอดิรัน พรหมศิริ   
409บ้านไฮ่ปลาโหลนายธวัชชัย ศรีสำราญ   
410บ้านนาบ่อ    
411บ้านงิ้วพังฮอนายบุญถิ่น ภูดินทราย   
412บ้านดอนยานางว่าที่พันตรีเสงี่ยม อัฐประจง   
413บ้านโคกศาลา    
414บ้านดงคำโพธิ์นายดีใหม่ อินทรพานิชย์ 042720021 
417บ้านหนองกุงนางภรินทร อัคนิจ   
418บ้านหนองแปน    
419บ้านคำบ่อนายรังสรรค์ มนดาล   
420บ้านคำบิดโคกโพนยางนายโชคชัย สุรารักษ์   
421บ้านตาดภูวงนายไชยวัษฐ์ ศรีสาคร   
422บ้านทุ่งเชือกนายจตุพงศ์ ไชยน้ำอ้อม   
423บ้านค้อเขียวพิทยาภูมินายจันดา ฤทธิธรรม 042705445 
424บ้านดงบังป่าโจดนางสุมาลี เพชรไชย   
425บ้านโคกตาดทองนางสิริมา ศรีสำราญ 042720079 
426บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคมนายยศกร ปวงสุข 042705729 
427บ้านจำปาศิริราษฎร์นายบุญล้อม ศรีวิภักดิ์   
428บ้านหนองลาดวิทยาคาร  042781295 
429บ้านดอนยาวประชากรอุปการนางสาวทอแสง สมพินิจ   
501บ้านห้วยเหล็กไฟนายทองใบ ธุระนนท์   
502บ้านดงสว่างนายอดิศักดิ์ ศรีนา   
503บ้านหนองเบญจนายอดิศร ไตรยงค์   
504ชุมชนบ้านหนองปลิงนายคำนวน แก้วคำสอน 042789244 
505บ้านโคกมะนาวทันสมัยนายวิทยา สัพโส   
506บ้านสุวรรณคามนายสุนทรา นนสุราช   
508บ้านอูนโคกนายภพธรรม มะลิทอง   
509บ้านหนองบัวบานนายทนารัตน์ ฝ่ายราษฎร์   
601บ้านคำสะอาดนายชนุตร์ หัสขันธ์ 042705673 
602บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยานายสายชล แก้วสนิท 975329 
603บ้านหนองหมากแซวนายรัชพล พรหมจำปา 042705717 
604บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)  018738087 
605บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)นายธนพงษ์ ศํกดิ์ศรีวัน   
606บ้านยางคำนางขันแก้ว เกตุรักษ์ 042705628 
607บ้านบงใต้โนนรังพัฒนานายคำสิงห์ พิบูลภักดี 042706775 
608บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)นายวิศรุต อุดมลาภ 042720077 
609บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)นายเจตพนธ์ จันทร์เขียว   
610บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคีนายประสิทธิ์ จันทร์ไทย 042705696 
611บ้านโคกหนองกุงนางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณ   
612บ้านคำนาดีนายธนกฤต ชนูนันท์ 718102 
613บ้านค้อใต้    
614บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์ 042706813 
615บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)นายสมรรถชัย จดจำ   
616ชุมพลศึกษานายวิวัฒน์ ชูจิต   
617คำเจริญวิทยานายวารินทร์ หอมเฮ้า   
618บ้านกุดจิกนาสมบูรณ์    
619ชุมชนบงเหนือนายสุรเกียรติ รวมธรรม   
620บ้านดอนหันนางนงค์รักษ์ ไตรยขันธ์ 042705686 
621บ้านขาวนายสุรสิทธิ์ วรภาพ   
622บ้านบากนายพิบูลย์ พิทักษ์ชัยโสภณ   
623บ้านจำปานาถ่อนนางสาวกาญจนา ขันธะโคตร 042705678 
624บ้านโคกสวัสดีนายอำนาจ ประภาหาร   
625บ้านโนนสะอาด  042720044 
626บ้านหนองกุงนายประสิทธิชัย เบ้าคำ   
628บ้านหนองตาลนางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม 042705713 
629บ้านทุ่งปลากัด    
630บ้านถ่อน "คุรุราษฎร์สามัคคี"นายอนุรักษ์ ดอนเส 042705691 
631บ้านหนองบัวแพนายนครชัย อุดมลาภ   
632บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุงนางสาวพัชรารัตน์ แสงวงศ์   
633บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)นายปัญญา คนงาม 042776102 
634บ้านโคกคอนดอนม่วยนายสมพร เสนเสนา   
635บ้านบึงโนนายสุภพ พิลาโสภา 042703705 
636บ้านหนองไผ่นายยวงรัตน์ รัฐไสย   
637บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)นายวินิตย์ พิชพันธ์ 776111 
638บ้านหนามแท่งนางนิตยา รอดเข็ม   
639บ้านตาลสิบเอกสัมฤทธิ์ หงษ์ชูตา   
641บ้านหนองหอยคันปลาเข็งไผ่ยาวนายธนบัตร พละชัย   
642บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)นายวีระชัย อินทรเกษม 042729344 
643บ้านพันนานายจเร เมืองบาล   
644บ้านถ่อน ต.พันนา  042729594 
645บ้านคันชานายสาธิต พงศ์สิทธิศักดิ์   
646บ้านหนองหอย    
647บ้านธาตุ  042705043 
648บ้านหินโงมโนนสร้างไพนายจักรเพชร์ แฝงจันทร์ 042706815 
649บ้านโคกหลวงนายเนรมิตร ไชยคุณ 042720019 
650บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)นางอุทัยวรรณ ชูบุญ   
651ทรายมูลหนองกุงทรายศรีนายเสงี่ยม นรสาร 042705692 
652บ้านเตาไหสร้างแก้ว  042705690 
653บ้านม้า    
654บ้านดอนยานาง    
655บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)นายคงกระพัน งอยผาลา   
656บ้านหนองหว้านายศฤง ร่าเริง 0427200680936217692
658ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขืองนายเอกราช เกษศรี 042729084 
659บ้านแวงนายพงษ์ศักดิ์ ไชยดี 72924 
660บ้านโนนเสาขวัญนายธีรยุทธ คำทิพย์ 729350 
661บ้านโพนงาม    
662บ้านสร้างแป้นนางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์ 042729369 
663บ้านนางัวนางสาวสรญา วัชระสังกาศ 062428922 
664บ้านโคกสีไคนายศรีอุดร อุปโคตร   
665บ้านตาลโกนนายเกริกภพ คำภาศรี   
666บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)นายศราวุธ เกษสะอาด 042706816 
667บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)นายสมชาย คำภูแสน   
668บ้านหนองดินดำ    
669บ้านหนองหลักช้างนางสาวนรินทิพย์ สุริยันต์ 260596 
670บ้านนาเตียง    
671บ้านหนองหวายนายภัทราวุธ โคตรเรือง   
673อนุบาลสว่างแดนดินนายจารุ ทองประกอบ 042721080 
674บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)นายทนงศักดิ์ เจริญชัย   
675บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์นายสมหวัง มหาวัง 042722157 
676บ้านหวายนางภานุมาส ธรรมถาวรสกุล   
677บ้านโพนสูงนายสมสมัย หารธงชัย 042705706 
678บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)นายแกล้วกล้า ประชานันท์ 721996 
679บ้านค้อโพนสวางยางชุมนางทิพย์สุคนธ์ นามมะณี   
680บ้านดอนเชียงยืนนายปรเมศวร์ ไชยเชษฐ์ 716090 
681บ้านคำชนดงต้องนางสาวชญานิศ รัตนวรรณี   
682บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์ 737641 
683บ้านหนองชาดนางสาวสุดารัตน์ ชนะมาร   
685บ้านต้ายนาคูณวิทยานายคำปุน เสนศรี   
686บ้านดอนม่วงไข่นางสาวหฤทัย สิมมะลา   
687บ้านคำไชยวานนายวิวัฒน์ กุตัน   
688หนองหลวงวิทยานุกูลนางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ   
689บ้านโคกดินแดงนางวิจิตรา สำแดงไชย   
690บ้านโคกสำราญนายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช   
691บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น    
692บ้านนาทมนายอาทิตย์ พลเศษ   
693บ้านคำสะแนนนางกนกวรรณ บุญโสภิณ   
701บ้านหนองกุงนายธีระพงษ์ จันทร์ศรีโคตร   
702ชุมชนส่องดาวนายชูเกียรติ ศิริดล 042786086 
703หนองใสพรเจริญวิทยานายชุมพร กรุณานำ 042786234 
704บ้านทันสมัยนายทวี แสนอุบล   
705บ้านไทยเจริญนายโกวัฒน์ ศรีอุบล 786009 
706อุดมสังวรวิทยานายประมงค์ สุขชิน   
707บ้านชัยชนะนางสาววัฒนา จันสีโคตร 042706836 
708ชุมชนบ้านท่าศิลานายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู 042705792 
709บ้านภูตะคามนายชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน 042720053 
710บ้านสีสุกห้วยโมงนายกฤษพงศ์ อยู่เย็น 042705732 
711บ้านคำก้าวนายชูทรัพย์ ภาวงศ์   
712บ้านท่าวารีนางสาวณภัทร กิ้วภาวัน 042705497 
714บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)นายประวิทย์ เหมะธุลิน 042164442 
715บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)นายถนัดพร ฝุ่นเงิน   
716บ้านโคกสะอาดนายธีรศักดิ์ ไชยทะ 042720113 
717จงกลกิตติขจรวิทยานางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงค์ 042786222 
718บ้านปทุมวาปีนายอำนวย พูลศิลป์   
719บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย)นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์ 042786089 
720บ้านโพนสวางนายทวีศักดิ์ ยศรักษา 042786085 
721บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36)นางสาวผ่องฤดี พวงประดิษฐ   
722อภัยดำรงธรรมนางจารุวรรณ พิมพ์มีลาย   
723บ้านหนองม่วงนายเดชชัย สารบรรณ 042720112 
801บ้านทุ่งมนธาตุวิทยานางสาวสุพรรณี ศรีสร้างคอม   
802บ้านดอนชัยวิทยานายมงคล สุวรรณโคตร   
803บ้านสร้างฟาก    
804บ้านหนองจาน    
805บ้านหนองแสงนายปิยะนันท์ ธิโสภา   
806บ้านทุ่งแก    
807บ้านแกดำ    
808บ้านนาดีนางลัดดาพร อุดมมา   
809บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาคาร)นายสุจินดา เอ้มะราช   
811บ้านหนองทุ่มหนองโจดนายชายชาญ อิ่มรักษา   
812บ้านคำบอนนายสนิท เชื้อเพชร   
813อนุบาลเจริญศิลป์นายจินดา สายคำ   
814บ้านทุ่งคำนายวิเศษ เสนาชัย   
815บ้านหนองฮังแหลวนางภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์   
816บ้านเหล่าบ้านถ่อนนายอิศรางกูร บุตรวิชา   
817บ้านหนองแวงน้อยนายนพดล พละศักดิ์   
818บ้านดงบากนายอภิชาติ หงษ์ภู   
819บ้านคำเม็กนายอัครเดช จันทร์โย   
820บ้านนาสีนวลนายอดุลย์ชัย สอนไชยา   
821บ้านดงสง่านายไพทูรย์ เนื้ออ่อน   
822บ้านหนองแปนนายนิคม สีสิงห์   
823ทุ่งเจริญพัฒนานางยุวดี แสงจันทร์   
824บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)นายโยธิน เขียววิชัย   
825บ้านโสกวังอ้อยหนูนางสาวเกตุมะณีย์ คำจันทร์   
826บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)    
827บ้านโคกศิลานายพุทธา คุณมี   
828บ้านโพนบกหนองผือนายธนบดี อินลี   
829บ้านหนองน้อยนายหนูทอง อินทะวงษ์