แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอนร.ห้องเรียนผอ.ผอ.(กคศ.)รองรอง(กคศ.)ครูครู(กคศ.)ผอ./ขาด-เกินรอง/ขาด-เกินครู/ขาด-เกินอัตรากำลังก่อน 1 ตค.อัตรากำลังตั้งแต่ 1 ตค.
1047540193 บ้านดอนม่วยโนนค้อพรรณานิคมช้างมิ่ง62911--46---2-33.33%-33.33%
1047540194 บ้านหนองเดิ่นดอนขาวพรรณานิคมช้างมิ่ง81811--46---2-33.33%-33.33%
1047540195 บ้านช้างมิ่งพรรณานิคมช้างมิ่ง59811--46---2-33.33%-33.33%
1047540196 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุพรรณานิคมช้างมิ่ง1301111-11414--1---
1047540197 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทองพรรณานิคมช้างมิ่ง58811--46---2-33.33%-33.33%
1047540198 บ้านตาลเลียนพรรณานิคมช้างมิ่ง2471111-11414--1---
1047540185 บ้านเชิงชุมพรรณานิคมเชิงชุม1511111-11414--1---
1047540188 บ้านโนนพอก
#เรียนรวมทุกชั้น
พรรณานิคมเชิงชุม3471---2-+1-+2--
1047540189 บ้านกุดน้ำขุ่น
#เรียนรวมทุกชั้น
พรรณานิคมเชิงชุม1851---2-+1-+2--
1047540190 บ้านนาขามผดุงวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
พรรณานิคมเชิงชุม2061-----+1----
1047540192 บ้านถ่อนพรรณานิคมเชิงชุม140811-11010--1---
1047540208 บ้านห้วยบุ่นนาทันพรรณานิคมนาใน122811-11010--1---
1047540209 บ้านหนองผือนาในวิทยาคารพรรณานิคมนาใน72811--46---2-33.33%-33.33%
1047540210 บ้านนาเลาพรรณานิคมนาใน80811--56---1-16.67%-16.67%
1047540211 บ้านอูนดงพรรณานิคมนาใน1571111111414-----
1047540212 บ้านนาในพรรณานิคมนาใน40811--26---4-66.67%-66.67%
1047540213 บ้านผักคำภูพรรณานิคมนาใน2551211111414-----
1047540176 บ้านโนนเรือตอเรือพรรณานิคมนาหัวบ่อ121811-11010--1---
1047540177 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)พรรณานิคมนาหัวบ่อ1271111-11414--1---7.14%
1047540178 บ้านกลางหนองดินดำพรรณานิคมนาหัวบ่อ668-1--66-1----
1047540179 บ้านนาสาวนานพรรณานิคมนาหัวบ่อ94811--58---3-37.5%-37.5%
1047540180 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่พรรณานิคมนาหัวบ่อ2251211-11515--1---
1047540181 บ้านภูเพ็กพรรณานิคมนาหัวบ่อ50911--36---3-50%-50%
1047540162 บ้านบะฮีพรรณานิคมบะฮี130811-11010--1---
1047540163 บ้านท่าสองคอนพรรณานิคมบะฮี61911--46---2-33.33%-33.33%
1047540164 บ้านนาตากางพรรณานิคมบะฮี808-1--56-1--1-16.67%-16.67%
1047540165 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์พรรณานิคมบะฮี64811--46---2-33.33%-33.33%
1047540166 บ้านบะหัวเมยพรรณานิคมบะฮี106811--68---2-25%-25%
1047540158 อนุบาลพรรณานิคมพรรณานิคมพรรณา6312511112828-----
1047540159 วัดสุทธิมงคลพรรณานิคมพรรณา165911-11111--1---
1047540160 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)พรรณานิคมพรรณา2451---34+1--1-25%-25%
1047540161 บ้านบะทองนาหัวช้างพรรณานิคมพรรณา101811--68---2-25%-25%
1047540173 ชุมชนบดมาดพอกน้อยพรรณานิคมพอกน้อย1601111-11414--1---
1047540174 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์พรรณานิคมพอกน้อย54911--36---3-50%-50%
1047540175 บ้านสมสะอาดพรรณานิคมพอกน้อย86811--58---3-37.5%-37.5%
1047540182 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วงพรรณานิคมพอกน้อย137811-11010--1---
1047540183 บ้านสูงเนินสามัคคีพรรณานิคมพอกน้อย4792111112321--+2+9.52+9.52
1047540206 บ้านทิดไทยพรรณานิคมไร่57911--36---3-50%-50%
1047540207 บ้านคำแหวพรรณานิคมไร่1531211-11515--1---
1047540200 บ้านไร่บ้านไฮ่พรรณานิคมไร่1851111-11414--1---
1047540201 บ้านคำข่าพรรณานิคมไร่1281211-11515--1---
1047540202 บ้านโนนอุดมพรรณานิคมไร่70811--46---2-33.33%-33.33%
1047540203 บ้านโคกพรรณานิคมไร่100911--68---2-25%-25%
1047540204 บ้านเสาขวัญกุดก้อมพรรณานิคมไร่71911--46---2-33.33%-33.33%
1047540205 บ้านหินแตกพรรณานิคมไร่63911--46---2-33.33%-33.33%
1047540168 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)พรรณานิคมวังยาง2741611-11514--1+1+7.14+7.14
1047540169 บ้านบึงพรรณานิคมวังยาง1811111-11414--1---
1047540170 บ้านหนองหวายพรรณานิคมวังยาง65911--36---3-50%-50%
1047540171 บ้านเปือยพรรณานิคมวังยาง51911--46---2-33.33%-33.33%
1047540172 บ้านขมิ้นพรรณานิคมวังยาง2591---24+1--2-50%-50%
1047540184 บ้านบัว (สระพังวิทยา)พรรณานิคมสว่าง2591611-11412--1+2+16.67+16.67
1047540186 บ้านสว่างพรรณานิคมสว่าง95811--68---2-25%-25%
1047540187 บ้านดอนกอยพรรณานิคมสว่าง87811--58---3-37.5%-37.5%
1047540191 บ้านโนนทรายคำพรรณานิคมสว่าง1781111111414-----
1047540237 บ้านนาถ่อนพังโคนต้นผึ้ง193811-11010--1---
1047540238 บ้านต้นผึ้งพังโคนต้นผึ้ง1921311-11717--1---
1047540239 บ้านโพนสวางกลางเจริญพังโคนต้นผึ้ง88811--58---3-37.5%-37.5%
1047540240 บ้านนาล้อมพังโคนต้นผึ้ง85811--68---2-25%-25%
1047540242 บ้านดอนดู่พังโคนต้นผึ้ง45911--36---3-50%-50%
1047540243 บ้านโนนขมิ้นพังโคนต้นผึ้ง41811--36---3-50%-50%
1047540244 บ้านโคกสามัคคีพังโคนต้นผึ้ง86911--68---2-25%-25%
1047540214 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)พังโคนพังโคน9333011224040-----
1047540215 บ้านนาเหมืองพังโคนพังโคน127811-11010--1---
1047540216 บ้านดอนตาลโนนสูงพังโคนพังโคน84811--88-----
1047540220 บ้านหนองหญ้าปล้องพังโคนพังโคน3881---34+1--1-25%-25%
1047540221 บ้านสร้างขุ่ยพังโคนพังโคน1881---14+1--3-75%-75%
1047540222 ชุมชนดงม่วงไข่พังโคนม่วงไข่1531111-11414--1---
1047540223 บ้านผ้าขาวโพนแพงพังโคนม่วงไข่194911-11111--1---
1047540224 บ้านม่วงคำพังโคนพังโคน130811-11010--1---
1047540225 บ้านดอนหวายพังโคนม่วงไข่1451---24+1--2-50%-50%
1047540226 บ้านนาแยงพังโคนม่วงไข่1661---2-+1-+2--
1047540227 บ้านหนองบัวพังโคนแร่1981111111414-----
1047540228 บ้านแร่พังโคนแร่2871311-11414--1---
1047540229 บ้านสมสะอาดพังโคนแร่64911--36---3-50%-50%
1047540235 บ้านหนองแคนโคกสะอาดพังโคนแร่79811--58---3-37.5%-37.5%
1047540230 บ้านหนองไฮพังโคนแร่80811--56---1-16.67%-16.67%
1047540231 บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)
#เรียนรวมทุกชั้น
พังโคนแร่208-----------
1047540217 ชุมชนบ้านฝั่งแดงพังโคนไฮหย่อง140811-11010--1---
1047540218 บ้านท่าลาด
#เรียนรวมทุกชั้น
พังโคนไฮหย่อง43----1---+1--
1047540219 บ้านสงเปลือยพังโคนไฮหย่อง93811--58---3-37.5%-37.5%
1047540232 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)พังโคนไฮหย่อง3791911111818-----
1047540233 บ้านอุ่มเหม้าพังโคนไฮหย่อง122811-11010--1---
1047540234 บ้านดงสวรรค์หนองนกกดพังโคนไฮหย่อง64811--56---1-16.67%-16.67%
1047540345 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิวาริชภูมิค้อเขียว1441111-11414--1---
1047540346 บ้านดงบังป่าโจดวาริชภูมิค้อเขียว96811--58---3-37.5%-37.5%
1047540347 บ้านโคกตาดทองวาริชภูมิค้อเขียว53811--36---3-50%-50%
1047540348 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคมวาริชภูมิค้อเขียว93811--88-----
1047540344 บ้านทุ่งเชือกวาริชภูมิคำบ่อ202811-11010--1---
1047540339 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ)วาริชภูมิคำบ่อ131811-11010--1---
1047540340 บ้านหนองแปน
#เรียนรวมทุกชั้น
วาริชภูมิคำบ่อ3471---2-+1-+2--
1047540341 บ้านคำบ่อวาริชภูมิคำบ่อ167811-11010--1---
1047540342 บ้านคำบิดโคกโพนยางวาริชภูมิคำบ่อ172911-11111--1---
1047540343 บ้านตาดภูวงวาริชภูมิคำบ่อ3461111111615--+1+6.67-
1047540338 บ้านดงคำโพธิ์วาริชภูมิปลาโหล1631111-11414--1---
1047540336 บ้านดอนยานางวาริชภูมิปลาโหล458-1--36-1--3-50%-50%
1047540337 บ้านโคกศาลาวาริชภูมิปลาโหล68811--36---3-50%-50%
1047540332 บ้านผักตบวาริชภูมิปลาโหล77811--46---2-33.33%-33.33%
1047540333 บ้านไฮ่ปลาโหลวาริชภูมิปลาโหล142811-11010--1---
1047540334 บ้านนาบ่อวาริชภูมิปลาโหล1671---24+1--2-50%-50%
1047540335 บ้านงิ้วพังฮอหนองท่มวาริชภูมิปลาโหล155811-11010--1---
1047540328 บ้านโพนไผ่วาริชภูมิวาริชภูมิ99811--68---2-25%-25%
1047540329 บ้านห้วยบางวาริชภูมิวาริชภูมิ118911-11111--1---
1047540330 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้างวาริชภูมิวาริชภูมิ122811-11010--1---
1047540331 บ้านหนองแวงวาริชภูมิวาริชภูมิ69811--46---2-33.33%-33.33%
1047540325 วาริชภูมิพิทยาคารวาริชภูมิวาริชภูมิ61811--36---3-50%-50%
1047540326 บ้านธาตุกุดพร้าววาริชภูมิวาริชภูมิ87811--58---3-37.5%-37.5%
1047540327 บ้านกุดตะกาบวาริชภูมิวาริชภูมิ1541211-11515--1---
1047540349 บ้านจำปาศิริราษฎร์วาริชภูมิหนองลาด148811-11010--1---
1047540350 บ้านหนองลาดวิทยาคารวาริชภูมิหนองลาด1851111-11414--1---
1047540351 บ้านดอนยาวประชากรอุปการวาริชภูมิหนองลาด132811-11010--1---
1047540503 บ้านห้วยเหล็กไฟนิคมน้ำอูนนิคมน้ำอูน2111211-11515--1---
1047540504 บ้านดงสว่างนิคมน้ำอูนนิคมน้ำอูน140911-11111--1---
1047540505 บ้านหนองเบญจนิคมน้ำอูนนิคมน้ำอูน183911-11111--1---
1047540508 บ้านสุวรรณคามนิคมน้ำอูนสุวรรณคาม1591111-11414--1---
1047540510 บ้านอูนโคกนิคมน้ำอูนหนองบัว1191111--1313-----
1047540511 บ้านหนองบัวบานนิคมน้ำอูนหนองบัว52811--46---2-33.33%-33.33%
1047540507 บ้านโคกมะนาวทันสมัยนิคมน้ำอูนหนองปลิง218911-11111--1---
1047540506 ชุมชนบ้านหนองปลิงนิคมน้ำอูนหนองปลิง155811-11010--1---
1047540421 บ้านค้อใต้
#เรียนรวมทุกชั้น
สว่างแดนดินค้อใต้-------------
1047540422 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)สว่างแดนดินค้อใต้1761111-11414--1---
1047540423 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)สว่างแดนดินค้อใต้119811-11010--1---
1047540424 ชุมพลศึกษาสว่างแดนดินค้อใต้63811--46---2-33.33%-33.33%
1047540425 คำเจริญวิทยาสว่างแดนดินค้อใต้45811--46---2-33.33%-33.33%
1047540426 กุดจิกนาสมบูรณ์สว่างแดนดินค้อใต้71811--66-----
1047540418 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)สว่างแดนดินคำสะอาด115811--98--+1+12.5+12.5
1047540419 บ้านยางคำสว่างแดนดินคำสะอาด54811--46---2-33.33%-33.33%
1047540414 บ้านคำสะอาดสว่างแดนดินคำสะอาด2851411111717-----
1047540415 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยาสว่างแดนดินคำสะอาด164811-11010--1---
1047540416 บ้านหนองหมากแซวสว่างแดนดินคำสะอาด131811-11010--1---
1047540417 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)สว่างแดนดินคำสะอาด938-1--68-1--2-25%-25%
1047540366 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)สว่างแดนดินโคกสี237911111110--+1+10+10
1047540367 บ้านโคกคอนดอนม่วยสว่างแดนดินโคกสี123811-11010--1---
1047540368 บ้านบึงโนสว่างแดนดินโคกสี3081411111919-----
1047540369 บ้านหนองไผ่สว่างแดนดินโคกสี1831111111414-----
1047540370 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)สว่างแดนดินโคกสี62811--46---2-33.33%-33.33%
1047540372 บ้านตาลสว่างแดนดินโคกสี1691011-11010--1---
1047540381 บ้านตาลโกนสว่างแดนดินตาลโกน1621111-11414--1---
1047540382 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)สว่างแดนดินตาลโกน121811-11010--1---
1047540384 บ้านหนองดินดำสว่างแดนดินตาลโกน82811--58---3-37.5%-37.5%
1047540383 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)สว่างแดนดินตาลเนิ้ง1301111-11414--1---
1047540385 บ้านหนองหลักช้างสว่างแดนดินตาลเนิ้ง55811--36---3-50%-50%
1047540386 บ้านนาเตียงสว่างแดนดินตาลเนิ้ง598-1--36-1--3-50%-50%
1047540387 บ้านหนองหวายสว่างแดนดินตาลเนิ้ง77911--46---2-33.33%-33.33%
1047540397 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยาสว่างแดนดินทรายมูล3211411111919-----
1047540398 บ้านเตาไหสร้างแก้วสว่างแดนดินทรายมูล112811--98--+1+12.5+12.5
1047540399 บ้านม้าสว่างแดนดินทรายมูล338----24---2-50%-50%
1047540400 บ้านดอนยานาง
#เรียนรวมทุกชั้น
สว่างแดนดินทรายมูล1461---1-+1-+1--
1047540401 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)สว่างแดนดินทรายมูล68811--36---3-50%-50%
1047540402 บ้านหนองหว้าสว่างแดนดินทรายมูล47811--46---2-33.33%-33.33%
1047540394 บ้านหินโงมโนนสร้างไพสว่างแดนดินธาตุทอง2191111111414-----
1047540395 บ้านโคกหลวงสว่างแดนดินธาตุทอง54811--46---2-33.33%-33.33%
1047540391 บ้านคันชาสว่างแดนดินธาตุทอง68911--46---2-33.33%-33.33%
1047540392 บ้านหนองหอย
#เรียนรวมทุกชั้น
สว่างแดนดินธาตุทอง1041---1-+1-+1--
1047540393 บ้านธาตุสว่างแดนดินธาตุทอง81811--58---3-37.5%-50%
1047540427 บงใต้โนนรังพัฒนาสว่างแดนดินบงใต้2001111-11414--1---
1047540428 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)สว่างแดนดินบงใต้64911--36---3-50%-50%
1047540429 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)สว่างแดนดินบงใต้98811--68---2-25%-25%
1047540430 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคีสว่างแดนดินบงใต้215911-11111--1---
1047540431 บ้านโคกหนองกุงสว่างแดนดินบงใต้52811--36---3-50%-50%
1047540432 บ้านคำนาดีสว่างแดนดินบงใต้50811--46---2-33.33%-33.33%
1047540433 ชุมชนบงเหนือสว่างแดนดินบงเหนือ191811-11010--1---
1047540434 บ้านดอนหันสว่างแดนดินบงเหนือ89811--68---2-25%-25%
1047540435 บ้านขาวสว่างแดนดินบงเหนือ2571---24+1--2-50%-50%
1047540436 บ้านบากสว่างแดนดินบงเหนือ3571---34+1--1-25%-25%
1047540437 บ้านจำปานาถ่อนสว่างแดนดินบงเหนือ132811-11010--1---
1047540438 บ้านโคกสวัสดีสว่างแดนดินบงเหนือ94811--68---2-25%-25%
1047540439 บ้านโนนสะอาดสว่างแดนดินบงเหนือ3781---2-+1-+2--
1047540420 บ้านหนองกุงสว่างแดนดินบงเหนือ63811--46---2-33.33%-33.33%
1047540405 บ้านต้ายนาคูณวิทยาสว่างแดนดินบ้านต้าย111911--68---2-25%-25%
1047540406 บ้านดอนม่วงไข่สว่างแดนดินบ้านต้าย42911--36---3-50%-50%
1047540407 บ้านคำไชยวานสว่างแดนดินบ้านต้าย69811--46---2-33.33%-33.33%
1047540412 บ้านนาทมสว่างแดนดินบ้านต้าย106811--88-----
1047540413 บ้านคำสะแนนสว่างแดนดินบ้านต้าย101811--58---3-37.5%-37.5%
1047540371 บ้านหนามแท่งสว่างแดนดินบ้านถ่อน143811-11010--1---
1047540360 บ้านถ่อน สว่างแดนดินบ้านถ่อน3391411-11919--1---
1047540364 บ้านหนองบัวแพสว่างแดนดินบ้านถ่อน86811--68---2-25%-25%
1047540365 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุงสว่างแดนดินบ้านถ่อน84811--68---2-25%-25%
1047540355 บ้านหนองตาลสว่างแดนดินบ้านถ่อน98811--58---3-37.5%-37.5%
1047540359 บ้านทุ่งปลากัดสว่างแดนดินบ้านถ่อน112811--68---2-25%-25%
1047540380 บ้านหนองหอยคันปลาเข็งไผ่ยาวสว่างแดนดินพันนา91911--58---3-37.5%-37.5%
1047540388 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)สว่างแดนดินพันนา2481111-11414--1---
1047540389 บ้านพันนาสว่างแดนดินพันนา808-1--58-1--3-37.5%-37.5%
1047540390 บ้านถ่อน ต.พันนาสว่างแดนดินพันนา4391---34+1--1-25%-25%
1047540396 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)สว่างแดนดินพันนา67911--56---1-16.67%-16.67%
1047540357 บ้านโพนสูงดอนธงชัยสว่างแดนดินโพนสูง88811--68---2-25%-25%
1047540361 บ้านค้อโพนสวางยางชุมสว่างแดนดินโพนสูง60811--46---2-33.33%-33.33%
1047540362 บ้านดอนเชียงยืนสว่างแดนดินโพนสูง123811-11010--1---
1047540363 บ้านคำชนดงต้องสว่างแดนดินโพนสูง125811-11010--1---
1047540378 บ้านนางัวสว่างแดนดินแวง63911--46---2-33.33%-33.33%
1047540379 บ้านโคกสีไคสว่างแดนดินแวง55811--46---2-33.33%-33.33%
1047540373 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขืองสว่างแดนดินแวง105811--88-----
1047540374 บ้านแวงสว่างแดนดินแวง161811-11010--1---
1047540375 บ้านโนนเสาขวัญสว่างแดนดินแวง118811--88-----
1047540376 บ้านโพนงามสว่างแดนดินแวง2571---1-+1-+1--
1047540377 บ้านสร้างแป้นสว่างแดนดินแวง133811-11010--1---
1047540404 บ้านหนองชาดสว่างแดนดินสว่างแดนดิน122811-11010--1---
1047540358 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)สว่างแดนดินสว่างแดนดิน1,2014311336054--+6+11.11+11.11
1047540403 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)สว่างแดนดินสว่างแดนดิน120811-11010--1---
1047540352 อนุบาลสว่างแดนดินสว่างแดนดินสว่างแดนดิน8582911223535-----
1047540353 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)สว่างแดนดินสว่างแดนดิน3292111111818-----
1047540354 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์สว่างแดนดินสว่างแดนดิน3471311111515-----
1047540356 บ้านหวายสว่างแดนดินสว่างแดนดิน68911--56---1-16.67%-16.67%
1047540408 หนองหลวงวิทยานุกูลสว่างแดนดินหนองหลวง3671811111818-----
1047540409 บ้านโคกดินแดงสว่างแดนดินหนองหลวง139911-11111--1---
1047540410 บ้านโคกสำราญสว่างแดนดินหนองหลวง91811--68---2-25%-25%
1047540411 ชุมชัยหนองย่างชิ้นสว่างแดนดินหนองหลวง498-1--36-1--3-50%-50%
1047540456 บ้านชัยชนะส่องดาวท่าศิลา1861111111414-----
1047540457 ชุมชนบ้านท่าศิลาส่องดาวท่าศิลา2661111-11414--1---
1047540458 บ้านภูตะคามส่องดาวท่าศิลา1841111-11414--1---
1047540459 บ้านสีสุกห้วยโมงส่องดาวท่าศิลา3701311111615--+1+6.67+6.67
1047540460 บ้านคำก้าวส่องดาวท่าศิลา77811--66-----
1047540461 บ้านท่าวารีส่องดาวท่าศิลา42811--46---2-33.33%-33.33%
1047540450 บ้านปทุมวาปีส่องดาวปทุมวาปี123811-11010--1---
1047540451 บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวยส่องดาวปทุมวาปี2411111111414-----
1047540452 บ้านโพนสวางส่องดาวปทุมวาปี40811--46---2-33.33%-33.33%
1047540453 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)ส่องดาวปทุมวาปี92911--58---3-37.5%-37.5%
1047540454 อภัยดำรงธรรมส่องดาวปทุมวาปี68911--56---1-16.67%-16.67%
1047020237 บ้านหนองม่วงส่องดาวปทุมวาปี908-----------
1047540448 บ้านโคกสะอาดส่องดาววัฒนา86911--68---2-25%-25%
1047540449 จงกลกิตติขจรวิทยาส่องดาววัฒนา1201111--1213---1-7.69%-7.69%
1047540446 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)ส่องดาววัฒนา1711111111414-----
1047540447 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)ส่องดาววัฒนา608-1--46-1--2-33.33%-33.33%
1047540444 บ้านไทยเจริญส่องดาวส่องดาว64811--46---2-33.33%-50%
1047540445 อุดมสังวรวิทยาส่องดาวส่องดาว3081611-11615--1+1+6.67+6.67
1047540440 ชุมชนส่องดาวส่องดาวส่องดาว81811--56---1-16.67%-16.67%
1047540441 หนองใสพรเจริญวิทยาส่องดาวส่องดาว1281111-11414--1---
1047540442 บ้านทันสมัยส่องดาวส่องดาว47811--36---3-50%-50%
1047540443 บ้านหนองกุงส่องดาวส่องดาว67911--46---2-33.33%-33.33%
1047030184 บ้านโคกศิลาเจริญศิลป์โคกศิลา26811-----------
1047030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจดเจริญศิลป์โคกศิลา18511-----------
1047540573 บ้านคำบอนเจริญศิลป์โคกศิลา3791---34+1--1-25%-25%
1047030187 อนุบาลเจริญศิลป์เจริญศิลป์เจริญศิลป์66527-----------
1047030188 บ้านทุ่งคำเจริญศิลป์เจริญศิลป์598-----------
1047030189 บ้านสร้างฟากเจริญศิลป์เจริญศิลป์958-----------
1047030190 บ้านนาดีเจริญศิลป์เจริญศิลป์1009-----------
1047030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)เจริญศิลป์เจริญศิลป์10911-----------
1047030192 บ้านแกดำเจริญศิลป์เจริญศิลป์418-----------
1047030193 บ้านหนองฮังแหลวเจริญศิลป์เจริญศิลป์389-----------
1047030194 บ้านทุ่งแกเจริญศิลป์ทุ่งแก115-----------
1047030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)เจริญศิลป์ทุ่งแก1039-----------
1047030196 บ้านดอนชัยวิทยาเจริญศิลป์ทุ่งแก27011-----------
1047540563 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยาเจริญศิลป์ทุ่งแก141911-11111--1---
1047540564 หนองจานเจริญศิลป์ทุ่งแก42911--36---3-50%-50%
1047030199 บ้านหนองน้อยเจริญศิลป์ทุ่งแก658-----------
1047030200 บ้านหนองแสงเจริญศิลป์ทุ่งแก598-----------
1047030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อนเจริญศิลป์บ้านเหล่า33413-----------
1047030202 บ้านหนองแวงน้อยเจริญศิลป์บ้านเหล่า35916-----------
1047540576 บ้านดงบากเจริญศิลป์บ้านเหล่า2671211111515-----
1047030204 บ้านโพนบกหนองผือเจริญศิลป์บ้านเหล่า26711-----------
1047030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)เจริญศิลป์บ้านเหล่า25112-----------
1047030206 บ้านคำเม็กเจริญศิลป์บ้านเหล่า668-----------
1047030207 บ้านนาสีนวลเจริญศิลป์หนองแปน58825-----------
1010470302 ทุ่งเจริญพัฒนาเจริญศิลป์หนองแปน579-----------
1047540582 บ้านดงสง่าเจริญศิลป์หนองแปน2411111111414-----
1047030210 บ้านหนองแปนเจริญศิลป์หนองแปน17811-----------
917 หมู่ 11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
Version.2024.1.KAOPUNHOT