ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวุฒิการศึกษา
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายปริญญาเอก /ชายปริญญาเอก /หญิงปริญญาเอก /รวมปริญญาโท /ชายปริญญาโท /หญิงปริญญาโท /รวมปริญญาตรี /ชายปริญญาตรี /หญิงปริญญาตรี /รวมอนุปริญญา /ชายอนุปริญญา /หญิงอนุปริญญา /รวมต่ำกว่าอนุปริญญา /ชายต่ำกว่าอนุปริญญา /หญิงต่ำกว่าอนุปริญญา /รวมรวม /ชายรวม /หญิงรวมทั้งสิ้น
4702สพป.สกลนคร เขต 2---
47030208 ทุ่งเจริญพัฒนาเจริญศิลป์หนองแปนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
47030209 บ้านดงสง่าเจริญศิลป์หนองแปนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
47030207 บ้านนาสีนวลเจริญศิลป์หนองแปนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
47030206 บ้านคำเม็กเจริญศิลป์บ้านเหล่าศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
47030204 บ้านโพนบกหนองผือเจริญศิลป์บ้านเหล่าศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)เจริญศิลป์บ้านเหล่าศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
47030203 บ้านดงบากเจริญศิลป์บ้านเหล่าศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
47030202 บ้านหนองแวงน้อยเจริญศิลป์บ้านเหล่าศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
47030200 บ้านหนองแสงเจริญศิลป์ทุ่งแกศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อนเจริญศิลป์บ้านเหล่าศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
47030198 หนองจานเจริญศิลป์ทุ่งแกศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
47030199 บ้านหนองน้อยเจริญศิลป์ทุ่งแกศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
47030197 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยาเจริญศิลป์ทุ่งแกศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
47030196 บ้านดอนชัยวิทยาเจริญศิลป์ทุ่งแกศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
47030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)เจริญศิลป์ทุ่งแกศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
47030194 บ้านทุ่งแกเจริญศิลป์ทุ่งแกศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
47030192 บ้านแกดำเจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
47030193 บ้านหนองฮังแหลวเจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)เจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
47030190 บ้านนาดีเจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
47030188 บ้านทุ่งคำเจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
47030189 บ้านสร้างฟากเจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์เจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
47030186 บ้านคำบอนเจริญศิลป์โคกศิลาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจดเจริญศิลป์โคกศิลาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
47030184 บ้านโคกศิลาเจริญศิลป์โคกศิลาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
47020246 บ้านทันสมัยส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
47020247 บ้านหนองกุงส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
47020244 ชุมชนส่องดาวส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยาส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
47020243 อุดมสังวรวิทยาส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
47020242 บ้านไทยเจริญส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)ส่องดาววัฒนาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
47020241 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)ส่องดาววัฒนาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยาส่องดาววัฒนาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
47020238 บ้านโคกสะอาดส่องดาววัฒนาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
47020237 บ้านหนองม่วงส่องดาวปทุมวาปีศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
47020236 อภัยดำรงธรรมส่องดาวปทุมวาปีศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
47020235 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)ส่องดาวปทุมวาปีศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
47020233 บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวยส่องดาวปทุมวาปีศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
47020234 บ้านโพนสวางส่องดาวปทุมวาปีศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
47020231 บ้านท่าวารีส่องดาวท่าศิลาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
47020232 บ้านปทุมวาปีส่องดาวปทุมวาปีศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
47020230 บ้านคำก้าวส่องดาวท่าศิลาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมงส่องดาวท่าศิลาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
47020228 บ้านภูตะคามส่องดาวท่าศิลาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลาส่องดาวท่าศิลาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
47020226 บ้านชัยชนะส่องดาวท่าศิลาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
47020225 ชุมชัยหนองย่างชิ้นสว่างแดนดินหนองหลวงศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
47020224 บ้านโคกสำราญสว่างแดนดินหนองหลวงศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
47020223 บ้านโคกดินแดงสว่างแดนดินหนองหลวงศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
47020221 บ้านหวายสว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูลสว่างแดนดินหนองหลวงศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์สว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)สว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
47020218 อนุบาลสว่างแดนดินสว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
47020217 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)สว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)สว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
47020215 บ้านหนองชาดสว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
47020214 บ้านสร้างแป้นสว่างแดนดินแวงศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
47020213 บ้านโพนงามสว่างแดนดินแวงศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
47020212 บ้านโนนเสาขวัญสว่างแดนดินแวงศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
47020211 บ้านแวงสว่างแดนดินแวงศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
47020210 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขืองสว่างแดนดินแวงศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
47020209 บ้านโคกสีไคสว่างแดนดินแวงศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
47020208 บ้านนางัวสว่างแดนดินแวงศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
47020207 บ้านคำชนดงต้องสว่างแดนดินโพนสูงศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
47020206 บ้านดอนเชียงยืนสว่างแดนดินโพนสูงศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
47020204 บ้านโพนสูงดอนธงชัยสว่างแดนดินโพนสูงศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
47020205 บ้านค้อโพนสวางยางชุมสว่างแดนดินโพนสูงศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
47020203 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)สว่างแดนดินพันนาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
47020201 บ้านพันนาสว่างแดนดินพันนาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
47020202 บ้านถ่อน ต.พันนาสว่างแดนดินพันนาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)สว่างแดนดินพันนาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
47020199 บ้านหนองหอยคันปลาเข็งไผ่ยาวสว่างแดนดินพันนาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
47020198 บ้านทุ่งปลากัดสว่างแดนดินบ้านถ่อนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
47020197 บ้านหนองตาลสว่างแดนดินบ้านถ่อนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
47020196 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุงสว่างแดนดินบ้านถ่อนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
47020195 บ้านหนองบัวแพสว่างแดนดินบ้านถ่อนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
47020194 บ้านถ่อน สว่างแดนดินบ้านถ่อนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
47020193 บ้านหนามแท่งสว่างแดนดินบ้านถ่อนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
47020191 บ้านนาทมสว่างแดนดินบ้านต้ายศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
47020192 บ้านคำสะแนนสว่างแดนดินบ้านต้ายศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
47020190 บ้านคำไชยวานสว่างแดนดินบ้านต้ายศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
47020189 บ้านดอนม่วงไข่สว่างแดนดินบ้านต้ายศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
47020187 บ้านหนองกุงสว่างแดนดินบงเหนือศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
47020188 บ้านต้ายนาคูณวิทยาสว่างแดนดินบ้านต้ายศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
47020186 บ้านโนนสะอาดสว่างแดนดินบงเหนือศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
47020185 บ้านโคกสวัสดีสว่างแดนดินบงเหนือศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
47020184 บ้านจำปานาถ่อนสว่างแดนดินบงเหนือศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
47020183 บ้านบากสว่างแดนดินบงเหนือศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
47020182 บ้านขาวสว่างแดนดินบงเหนือศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
47020180 ชุมชนบงเหนือสว่างแดนดินบงเหนือศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
47020181 บ้านดอนหันสว่างแดนดินบงเหนือศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
47020179 บ้านคำนาดีสว่างแดนดินบงใต้ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
47020178 บ้านโคกหนองกุงสว่างแดนดินบงใต้ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
47020177 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคีสว่างแดนดินบงใต้ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
47020175 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)สว่างแดนดินบงใต้ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
47020176 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)สว่างแดนดินบงใต้ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
47020174 บงใต้โนนรังพัฒนาสว่างแดนดินบงใต้ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
47020173 บ้านธาตุสว่างแดนดินธาตุทองศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
47020172 บ้านหนองหอย
#เรียนรวมทุกชั้น
สว่างแดนดินธาตุทองศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
47020169 บ้านหินโงมโนนสร้างไพสว่างแดนดินธาตุทองศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
47020170 บ้านโคกหลวงสว่างแดนดินธาตุทองศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
47020171 บ้านคันชาสว่างแดนดินธาตุทองศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
47020167 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)สว่างแดนดินทรายมูลศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
47020168 บ้านหนองหว้าสว่างแดนดินทรายมูลศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
47020166 บ้านดอนยานาง
#เรียนรวมทุกชั้น
สว่างแดนดินทรายมูลศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
47020165 บ้านม้าสว่างแดนดินทรายมูลศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
47020164 บ้านเตาไหสร้างแก้วสว่างแดนดินทรายมูลศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยาสว่างแดนดินทรายมูลศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
47020161 บ้านนาเตียงสว่างแดนดินตาลเนิ้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
47020162 บ้านหนองหวายสว่างแดนดินตาลเนิ้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
47020160 บ้านหนองหลักช้างสว่างแดนดินตาลเนิ้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)สว่างแดนดินตาลเนิ้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
47020158 บ้านหนองดินดำสว่างแดนดินตาลโกนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
47020157 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)สว่างแดนดินตาลโกนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
47020155 บ้านตาลสว่างแดนดินโคกสีศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
47020156 บ้านตาลโกนสว่างแดนดินตาลโกนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
47020154 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)สว่างแดนดินโคกสีศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
47020153 บ้านหนองไผ่สว่างแดนดินโคกสีศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
47020152 บ้านบึงโนสว่างแดนดินโคกสีศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
47020151 บ้านโคกคอนดอนม่วยสว่างแดนดินโคกสีศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
47020150 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)สว่างแดนดินโคกสีศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
47020149 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)สว่างแดนดินคำสะอาดศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
47020148 บ้านหนองหมากแซวสว่างแดนดินคำสะอาดศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
47020145 บ้านยางคำสว่างแดนดินคำสะอาดศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
47020146 บ้านคำสะอาดสว่างแดนดินคำสะอาดศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
47020147 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยาสว่างแดนดินคำสะอาดศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
47020144 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)สว่างแดนดินคำสะอาดศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
47020143 กุดจิกนาสมบูรณ์สว่างแดนดินค้อใต้ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
47020141 ชุมพลศึกษาสว่างแดนดินค้อใต้ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
47020142 คำเจริญวิทยาสว่างแดนดินค้อใต้ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
47020140 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)สว่างแดนดินค้อใต้ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
47020139 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)สว่างแดนดินค้อใต้ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
47020138 บ้านค้อใต้
#เรียนรวมทุกชั้น
สว่างแดนดินค้อใต้ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
47020137 ชุมชนบ้านหนองปลิงนิคมน้ำอูนหนองปลิงศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
47020135 บ้านโคกมะนาวทันสมัยนิคมน้ำอูนหนองปลิงศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
47020133 บ้านอูนโคกนิคมน้ำอูนหนองบัวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
47020134 บ้านหนองบัวบานนิคมน้ำอูนหนองบัวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
47020132 บ้านสุวรรณคามนิคมน้ำอูนสุวรรณคามศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
47020131 บ้านหนองเบญจนิคมน้ำอูนนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟนิคมน้ำอูนนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
47020130 บ้านดงสว่างนิคมน้ำอูนนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
47020128 บ้านดอนยาวประชากรอุปการวาริชภูมิหนองลาดศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
47020126 บ้านจำปาศิริราษฎร์วาริชภูมิหนองลาดศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคารวาริชภูมิหนองลาดศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
47020125 บ้านกุดตะกาบวาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
47020124 บ้านธาตุกุดพร้าววาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
47020123 วาริชภูมิพิทยาคารวาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
47020122 บ้านหนองแวงวาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
47020120 บ้านห้วยบางวาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
47020121 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้างวาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
47020119 บ้านโพนไผ่วาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
47020118 บ้านงิ้วพังฮอหนองท่มวาริชภูมิปลาโหลศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
47020117 บ้านนาบ่อวาริชภูมิปลาโหลศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
47020115 บ้านผักตบวาริชภูมิปลาโหลศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
47020116 บ้านไฮ่ปลาโหลวาริชภูมิปลาโหลศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
47020114 บ้านโคกศาลาวาริชภูมิปลาโหลศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
47020112 บ้านดงคำโพธิ์วาริชภูมิปลาโหลศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
47020113 บ้านดอนยานางวาริชภูมิปลาโหลศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
47020111 บ้านตาดภูวงวาริชภูมิคำบ่อศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
47020109 บ้านคำบ่อวาริชภูมิคำบ่อศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
47020110 บ้านคำบิดโคกโพนยางวาริชภูมิคำบ่อศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
47020108 บ้านหนองแปน
#เรียนรวมทุกชั้น
วาริชภูมิคำบ่อศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
47020107 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ)วาริชภูมิคำบ่อศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
47020106 บ้านทุ่งเชือกวาริชภูมิคำบ่อศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
47020104 บ้านโคกตาดทองวาริชภูมิค้อเขียวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
47020105 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคมวาริชภูมิค้อเขียวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
47020103 บ้านดงบังป่าโจดวาริชภูมิค้อเขียวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิวาริชภูมิค้อเขียวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
47020100 บ้านดงสวรรค์หนองนกกดพังโคนไฮหย่องศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
47020099 บ้านอุ่มเหม้าพังโคนไฮหย่องศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
47020097 บ้านสงเปลือยพังโคนไฮหย่องศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)พังโคนไฮหย่องศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
47020095 ชุมชนบ้านฝั่งแดงพังโคนไฮหย่องศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
47020096 บ้านท่าลาด
#เรียนรวมทุกชั้น
พังโคนไฮหย่องศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
47020093 บ้านหนองไฮพังโคนแร่ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
47020094 บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)
#เรียนรวมทุกชั้น
พังโคนแร่ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
47020092 บ้านหนองแคนโคกสะอาดพังโคนแร่ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
47020091 บ้านสมสะอาดพังโคนแร่ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
47020090 บ้านแร่พังโคนแร่ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
47020088 บ้านนาแยงพังโคนม่วงไข่ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
47020089 บ้านหนองบัวพังโคนแร่ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
47020087 บ้านดอนหวายพังโคนม่วงไข่ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
47020086 บ้านม่วงคำพังโคนพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพงพังโคนม่วงไข่ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่พังโคนม่วงไข่ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
47020083 บ้านสร้างขุ่ยพังโคนพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
47020082 บ้านหนองหญ้าปล้องพังโคนพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูงพังโคนพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
47020080 บ้านนาเหมืองพังโคนพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
47020078 บ้านโคกสามัคคีพังโคนต้นผึ้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)พังโคนพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
47020077 บ้านโนนขมิ้นพังโคนต้นผึ้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
47020076 บ้านดอนดู่พังโคนต้นผึ้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
47020074 บ้านนาล้อมพังโคนต้นผึ้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญพังโคนต้นผึ้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
47020071 บ้านนาถ่อนพังโคนต้นผึ้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
47020072 บ้านต้นผึ้งพังโคนต้นผึ้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
47020070 บ้านโนนทรายคำพรรณานิคมสว่างศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
47020069 บ้านดอนกอยพรรณานิคมสว่างศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
47020068 บ้านสว่างพรรณานิคมสว่างศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา)พรรณานิคมสว่างศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
47020066 บ้านขมิ้นพรรณานิคมวังยางศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
47020064 บ้านหนองหวายพรรณานิคมวังยางศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
47020065 บ้านเปือยพรรณานิคมวังยางศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
47020063 บ้านบึงพรรณานิคมวังยางศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)พรรณานิคมวังยางศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
47020061 บ้านหินแตกพรรณานิคมไร่ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อมพรรณานิคมไร่ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
47020058 บ้านโนนอุดมพรรณานิคมไร่ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
47020059 บ้านโคกพรรณานิคมไร่ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
47020057 บ้านคำข่าพรรณานิคมไร่ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่พรรณานิคมไร่ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
47020054 บ้านทิดไทยพรรณานิคมไร่ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
47020055 บ้านคำแหวพรรณานิคมไร่ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคีพรรณานิคมพอกน้อยศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วงพรรณานิคมพอกน้อยศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
47020051 บ้านสมสะอาดพรรณานิคมพอกน้อยศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
47020050 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์พรรณานิคมพอกน้อยศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อยพรรณานิคมพอกน้อยศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้างพรรณานิคมพรรณาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
47020045 วัดสุทธิมงคลพรรณานิคมพรรณาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
47020046 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)พรรณานิคมพรรณาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
47020044 อนุบาลพรรณานิคมพรรณานิคมพรรณาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
47020043 บ้านบะหัวเมยพรรณานิคมบะฮีศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์พรรณานิคมบะฮีศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
47020041 บ้านนาตากางพรรณานิคมบะฮีศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
47020038 บ้านภูเพ็กพรรณานิคมนาหัวบ่อศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
47020039 บ้านบะฮีพรรณานิคมบะฮีศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
47020040 บ้านท่าสองคอนพรรณานิคมบะฮีศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่พรรณานิคมนาหัวบ่อศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
47020036 บ้านนาสาวนานพรรณานิคมนาหัวบ่อศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
47020035 บ้านกลางหนองดินดำพรรณานิคมนาหัวบ่อศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)พรรณานิคมนาหัวบ่อศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือพรรณานิคมนาหัวบ่อศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
47020032 บ้านผักคำภูพรรณานิคมนาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
47020031 บ้านนาในพรรณานิคมนาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
47020030 บ้านอูนดงพรรณานิคมนาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
47020029 บ้านนาเลาพรรณานิคมนาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคารพรรณานิคมนาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทันพรรณานิคมนาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
47020026 บ้านถ่อนพรรณานิคมเชิงชุมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
47020025 บ้านนาขามผดุงวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
พรรณานิคมเชิงชุมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
47020024 บ้านกุดน้ำขุ่น
#เรียนรวมทุกชั้น
พรรณานิคมเชิงชุมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
47020023 บ้านโนนพอก
#เรียนรวมทุกชั้น
พรรณานิคมเชิงชุมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
47020022 บ้านเชิงชุมพรรณานิคมเชิงชุมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
47020021 บ้านตาลเลียนพรรณานิคมช้างมิ่งศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทองพรรณานิคมช้างมิ่งศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุพรรณานิคมช้างมิ่งศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
47020018 บ้านช้างมิ่งพรรณานิคมช้างมิ่งศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาวพรรณานิคมช้างมิ่งศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
47020016 บ้านดอนม่วยโนนค้อพรรณานิคมช้างมิ่งศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
47030210 บ้านหนองแปนเจริญศิลป์หนองแปนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
917 หมู่ 11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
Version.2024.1.KAOPUNHOT