แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
47020016 โรงเรียนบ้านดอนม่วยโนนค้อ ช้างมิ่งพรรณานิคม45
47020017 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว ช้างมิ่งพรรณานิคม45
47020018 โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง ช้างมิ่งพรรณานิคม45
47020019 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ ช้างมิ่งพรรณานิคม50
47020020 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง ช้างมิ่งพรรณานิคม50
47020021 โรงเรียนบ้านตาลเลียน ช้างมิ่งพรรณานิคม40
47020022 โรงเรียนบ้านเชิงชุม เชิงชุมพรรณานิคม80
47020023 โรงเรียนบ้านโนนพอก เชิงชุมพรรณานิคม85
47020024 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น เชิงชุมพรรณานิคม75
47020025 โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา เชิงชุมพรรณานิคม70
47020026 โรงเรียนบ้านถ่อน เชิงชุมพรรณานิคม80
47020027 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน นาในพรรณานิคม64
47020028 โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นาในพรรณานิคม65
47020029 โรงเรียนบ้านนาเลา นาในพรรณานิคม62
47020030 โรงเรียนบ้านอูนดง นาในพรรณานิคม70
47020031 โรงเรียนบ้านนาใน นาในพรรณานิคม65
47020032 โรงเรียนบ้านผักคำภู นาในพรรณานิคม74
47020033 โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ นาหัวบ่อพรรณานิคม64
47020034 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นาหัวบ่อพรรณานิคม70
47020035 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ นาหัวบ่อพรรณานิคม75
47020036 โรงเรียนบ้านนาสาวนาน นาหัวบ่อพรรณานิคม78
47020037 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นาหัวบ่อพรรณานิคม75
47020038 โรงเรียนบ้านภูเพ็ก นาหัวบ่อพรรณานิคม69
47020039 โรงเรียนบ้านบะฮี บะฮีพรรณานิคม60
47020040 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน บะฮีพรรณานิคม45
47020041 โรงเรียนบ้านนาตากาง บะฮีพรรณานิคม55
47020042 โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ บะฮีพรรณานิคม60
47020043 โรงเรียนบ้านบะหัวเมย บะฮีพรรณานิคม60
47020044 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม พรรณาพรรณานิคม53
47020045 โรงเรียนวัดสุทธิมงคล พรรณาพรรณานิคม50
47020046 โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) พรรณาพรรณานิคม48
47020047 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง พรรณาพรรณานิคม45
47020049 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย พอกน้อยพรรณานิคม60
47020050 โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ พอกน้อยพรรณานิคม53
47020051 โรงเรียนบ้านสมสะอาด พอกน้อยพรรณานิคม60
47020052 โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง พอกน้อยพรรณานิคม70
47020053 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อยพรรณานิคม60
47020054 โรงเรียนบ้านทิดไทย ไร่พรรณานิคม58
47020055 โรงเรียนบ้านคำแหว ไร่พรรณานิคม55
47020056 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ ไร่พรรณานิคม50
47020057 โรงเรียนบ้านคำข่า ไร่พรรณานิคม60
47020058 โรงเรียนบ้านโนนอุดม ไร่พรรณานิคม52
47020059 โรงเรียนบ้านโคก ไร่พรรณานิคม52
47020060 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม ไร่พรรณานิคม60
47020061 โรงเรียนบ้านหินแตก ไร่พรรณานิคม55
47020062 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) วังยางพรรณานิคม55
47020063 โรงเรียนบ้านบึง วังยางพรรณานิคม55
47020064 โรงเรียนบ้านหนองหวาย วังยางพรรณานิคม62
47020065 โรงเรียนบ้านเปือย วังยางพรรณานิคม47
47020066 โรงเรียนบ้านขมิ้น วังยางพรรณานิคม45
47020067 โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) สว่างพรรณานิคม70
47020068 โรงเรียนบ้านสว่าง สว่างพรรณานิคม58
47020069 โรงเรียนบ้านดอนกอย สว่างพรรณานิคม73
47020070 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สว่างพรรณานิคม68
47020071 โรงเรียนบ้านนาถ่อน ต้นผึ้งพังโคน45
47020072 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ต้นผึ้งพังโคน35
47020073 โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ ต้นผึ้งพังโคน40
47020074 โรงเรียนบ้านนาล้อม ต้นผึ้งพังโคน50
47020076 โรงเรียนบ้านดอนดู่ ต้นผึ้งพังโคน49
47020077 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น ต้นผึ้งพังโคน50
47020078 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ต้นผึ้งพังโคน50
47020079 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) พังโคนพังโคน33
47020080 โรงเรียนบ้านนาเหมือง พังโคนพังโคน32
47020081 โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง พังโคนพังโคน35
47020082 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง พังโคนพังโคน31
47020083 โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย พังโคนพังโคน30
47020084 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ ม่วงไข่พังโคน25
47020085 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง ม่วงไข่พังโคน20
47020086 โรงเรียนบ้านม่วงคำ พังโคนพังโคน30
47020087 โรงเรียนบ้านดอนหวาย ม่วงไข่พังโคน32
47020088 โรงเรียนบ้านนาแยง ม่วงไข่พังโคน25
47020089 โรงเรียนบ้านหนองบัว แร่พังโคน40
47020090 โรงเรียนบ้านแร่ แร่พังโคน38
47020091 โรงเรียนบ้านสมสะอาด แร่พังโคน36
47020092 โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด แร่พังโคน55
47020093 โรงเรียนบ้านหนองไฮ แร่พังโคน47
47020094 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) แร่พังโคน60
47020095 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง ไฮหย่องพังโคน34
47020096 โรงเรียนบ้านท่าลาด ไฮหย่องพังโคน35
47020097 โรงเรียนบ้านสงเปลือย ไฮหย่องพังโคน35
47020098 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) ไฮหย่องพังโคน35
47020099 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า ไฮหย่องพังโคน40
47020100 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด ไฮหย่องพังโคน41
47020102 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ ค้อเขียววาริชภูมิ30
47020103 โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด ค้อเขียววาริชภูมิ32
47020104 โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง ค้อเขียววาริชภูมิ35
47020105 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม ค้อเขียววาริชภูมิ28
47020106 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก คำบ่อวาริชภูมิ50
47020107 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) คำบ่อวาริชภูมิ47
47020108 โรงเรียนบ้านหนองแปน คำบ่อวาริชภูมิ53
47020109 โรงเรียนบ้านคำบ่อ คำบ่อวาริชภูมิ45
47020110 โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง คำบ่อวาริชภูมิ35
47020111 โรงเรียนบ้านตาดภูวง คำบ่อวาริชภูมิ45
47020112 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ ปลาโหลวาริชภูมิ54
47020113 โรงเรียนบ้านดอนยานาง ปลาโหลวาริชภูมิ45
47020114 โรงเรียนบ้านโคกศาลา ปลาโหลวาริชภูมิ38
47020115 โรงเรียนบ้านผักตบ ปลาโหลวาริชภูมิ48
47020116 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล ปลาโหลวาริชภูมิ41
47020117 โรงเรียนบ้านนาบ่อ ปลาโหลวาริชภูมิ43
47020118 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม ปลาโหลวาริชภูมิ30
47020119 โรงเรียนบ้านโพนไผ่ วาริชภูมิวาริชภูมิ58
47020120 โรงเรียนบ้านห้วยบาง วาริชภูมิวาริชภูมิ50
47020121 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วาริชภูมิวาริชภูมิ42
47020122 โรงเรียนบ้านหนองแวง วาริชภูมิวาริชภูมิ50
47020123 โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร วาริชภูมิวาริชภูมิ53
47020124 โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วาริชภูมิวาริชภูมิ43
47020125 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วาริชภูมิวาริชภูมิ50
47020126 โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ หนองลาดวาริชภูมิ48
47020127 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร หนองลาดวาริชภูมิ45
47020128 โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ หนองลาดวาริชภูมิ45
47020129 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ นิคมน้ำอูนนิคมน้ำอูน60
47020130 โรงเรียนบ้านดงสว่าง นิคมน้ำอูนนิคมน้ำอูน60
47020131 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ นิคมน้ำอูนนิคมน้ำอูน60
47020132 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สุวรรณคามนิคมน้ำอูน80
47020133 โรงเรียนบ้านอูนโคก หนองบัวนิคมน้ำอูน80
47020134 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน หนองบัวนิคมน้ำอูน80
47020135 โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย หนองปลิงนิคมน้ำอูน85
47020137 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หนองปลิงนิคมน้ำอูน67
47020138 โรงเรียนบ้านค้อใต้ ค้อใต้สว่างแดนดิน20
47020139 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) ค้อใต้สว่างแดนดิน20
47020140 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) ค้อใต้สว่างแดนดิน22
47020141 โรงเรียนชุมพลศึกษา ค้อใต้สว่างแดนดิน23
47020142 โรงเรียนคำเจริญวิทยา ค้อใต้สว่างแดนดิน19
47020143 โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ ค้อใต้สว่างแดนดิน17
47020144 โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) คำสะอาดสว่างแดนดิน24
47020145 โรงเรียนบ้านยางคำ คำสะอาดสว่างแดนดิน25
47020146 โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาดสว่างแดนดิน20
47020147 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา คำสะอาดสว่างแดนดิน24
47020148 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว คำสะอาดสว่างแดนดิน26
47020149 โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) คำสะอาดสว่างแดนดิน21
47020150 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) โคกสีสว่างแดนดิน20
47020151 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย โคกสีสว่างแดนดิน22
47020152 โรงเรียนบ้านบึงโน โคกสีสว่างแดนดิน18
47020153 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสีสว่างแดนดิน30
47020154 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) โคกสีสว่างแดนดิน23
47020155 โรงเรียนบ้านตาล โคกสีสว่างแดนดิน12
47020156 โรงเรียนบ้านตาลโกน ตาลโกนสว่างแดนดิน29
47020157 โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) ตาลโกนสว่างแดนดิน23
47020158 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ ตาลโกนสว่างแดนดิน22
47020159 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) ตาลเนิ้งสว่างแดนดิน28
47020160 โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง ตาลเนิ้งสว่างแดนดิน30
47020161 โรงเรียนบ้านนาเตียง ตาลเนิ้งสว่างแดนดิน23
47020162 โรงเรียนบ้านหนองหวาย ตาลเนิ้งสว่างแดนดิน24
47020163 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา ทรายมูลสว่างแดนดิน8
47020164 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว ทรายมูลสว่างแดนดิน13
47020165 โรงเรียนบ้านม้า ทรายมูลสว่างแดนดิน10
47020166 โรงเรียนบ้านดอนยานาง ทรายมูลสว่างแดนดิน13
47020167 โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) ทรายมูลสว่างแดนดิน27
47020168 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ทรายมูลสว่างแดนดิน8
47020169 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ ธาตุทองสว่างแดนดิน30
47020170 โรงเรียนบ้านโคกหลวง ธาตุทองสว่างแดนดิน24
47020171 โรงเรียนบ้านคันชา ธาตุทองสว่างแดนดิน19
47020172 โรงเรียนบ้านหนองหอย ธาตุทองสว่างแดนดิน15
47020173 โรงเรียนบ้านธาตุ ธาตุทองสว่างแดนดิน26
47020174 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา บงใต้สว่างแดนดิน25
47020175 โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) บงใต้สว่างแดนดิน26
47020176 โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) บงใต้สว่างแดนดิน27
47020177 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี บงใต้สว่างแดนดิน20
47020178 โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง บงใต้สว่างแดนดิน18
47020179 โรงเรียนบ้านคำนาดี บงใต้สว่างแดนดิน35
47020180 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ บงเหนือสว่างแดนดิน25
47020181 โรงเรียนบ้านดอนหัน บงเหนือสว่างแดนดิน28
47020182 โรงเรียนบ้านขาว บงเหนือสว่างแดนดิน26
47020183 โรงเรียนบ้านบาก บงเหนือสว่างแดนดิน20
47020184 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน บงเหนือสว่างแดนดิน33
47020185 โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี บงเหนือสว่างแดนดิน30
47020186 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด บงเหนือสว่างแดนดิน26
47020187 โรงเรียนบ้านหนองกุง บงเหนือสว่างแดนดิน30
47020188 โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา บ้านต้ายสว่างแดนดิน10
47020189 โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ บ้านต้ายสว่างแดนดิน6
47020190 โรงเรียนบ้านคำไชยวาน บ้านต้ายสว่างแดนดิน14
47020191 โรงเรียนบ้านนาทม บ้านต้ายสว่างแดนดิน10
47020192 โรงเรียนบ้านคำสะแนน บ้านต้ายสว่างแดนดิน15
47020193 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง บ้านถ่อนสว่างแดนดิน10
47020194 โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อนสว่างแดนดิน8
47020195 โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ บ้านถ่อนสว่างแดนดิน13
47020196 โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง บ้านถ่อนสว่างแดนดิน8
47020197 โรงเรียนบ้านหนองตาล บ้านถ่อนสว่างแดนดิน3
47020198 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด บ้านถ่อนสว่างแดนดิน8
47020199 โรงเรียนบ้านหนองหอยคันปลาเข็งไผ่ยาว พันนาสว่างแดนดิน22
47020200 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) พันนาสว่างแดนดิน16
47020201 โรงเรียนบ้านพันนา พันนาสว่างแดนดิน12
47020202 โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา พันนาสว่างแดนดิน20
47020203 โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) พันนาสว่างแดนดิน17
47020204 โรงเรียนบ้านโพนสูงดอนธงชัย โพนสูงสว่างแดนดิน5
47020205 โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม โพนสูงสว่างแดนดิน11
47020206 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน โพนสูงสว่างแดนดิน15
47020207 โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง โพนสูงสว่างแดนดิน10
47020208 โรงเรียนบ้านนางัว แวงสว่างแดนดิน26
47020209 โรงเรียนบ้านโคกสีไค แวงสว่างแดนดิน30
47020210 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง แวงสว่างแดนดิน20
47020211 โรงเรียนบ้านแวง แวงสว่างแดนดิน29
47020212 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ แวงสว่างแดนดิน20
47020213 โรงเรียนบ้านโพนงาม แวงสว่างแดนดิน30
47020214 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น แวงสว่างแดนดิน20
47020215 โรงเรียนบ้านหนองชาด สว่างแดนดินสว่างแดนดิน6
47020216 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) สว่างแดนดินสว่างแดนดิน3
47020217 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สว่างแดนดินสว่างแดนดิน6
47020218 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สว่างแดนดินสว่างแดนดิน1
47020219 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สว่างแดนดินสว่างแดนดิน8
47020220 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สว่างแดนดินสว่างแดนดิน5
47020221 โรงเรียนบ้านหวาย สว่างแดนดินสว่างแดนดิน2
47020222 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล หนองหลวงสว่างแดนดิน12
47020223 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง หนองหลวงสว่างแดนดิน18
47020224 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ หนองหลวงสว่างแดนดิน14
47020225 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น หนองหลวงสว่างแดนดิน12
47020226 โรงเรียนบ้านชัยชนะ ท่าศิลาส่องดาว23
47020227 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา ท่าศิลาส่องดาว35
47020228 โรงเรียนบ้านภูตะคาม ท่าศิลาส่องดาว35
47020229 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ท่าศิลาส่องดาว30
47020230 โรงเรียนบ้านคำก้าว ท่าศิลาส่องดาว30
47020231 โรงเรียนบ้านท่าวารี ท่าศิลาส่องดาว35
47020232 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี ปทุมวาปีส่องดาว25
47020233 โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย ปทุมวาปีส่องดาว30
47020234 โรงเรียนบ้านโพนสวาง ปทุมวาปีส่องดาว20
47020235 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) ปทุมวาปีส่องดาว30
47020236 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม ปทุมวาปีส่องดาว30
47020237 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ปทุมวาปีส่องดาว35
47020238 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัฒนาส่องดาว19
47020239 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัฒนาส่องดาว15
47020240 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) วัฒนาส่องดาว20
47020241 โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) วัฒนาส่องดาว20
47020242 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ส่องดาวส่องดาว25
47020243 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ส่องดาวส่องดาว20
47020244 โรงเรียนชุมชนส่องดาว ส่องดาวส่องดาว24
47020245 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา ส่องดาวส่องดาว25
47020246 โรงเรียนบ้านทันสมัย ส่องดาวส่องดาว20
47020247 โรงเรียนบ้านหนองกุง ส่องดาวส่องดาว25
47030184 โรงเรียนบ้านโคกศิลา โคกศิลาเจริญศิลป์27
47030185 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด โคกศิลาเจริญศิลป์35
47030186 โรงเรียนบ้านคำบอน โคกศิลาเจริญศิลป์34
47030187 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์เจริญศิลป์17
47030188 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ เจริญศิลป์เจริญศิลป์15
47030189 โรงเรียนบ้านสร้างฟาก เจริญศิลป์เจริญศิลป์30
47030190 โรงเรียนบ้านนาดี เจริญศิลป์เจริญศิลป์25
47030191 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) เจริญศิลป์เจริญศิลป์25
47030192 โรงเรียนบ้านแกดำ เจริญศิลป์เจริญศิลป์17
47030193 โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว เจริญศิลป์เจริญศิลป์12
47030194 โรงเรียนบ้านทุ่งแก ทุ่งแกเจริญศิลป์20
47030195 โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) ทุ่งแกเจริญศิลป์20
47030196 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา ทุ่งแกเจริญศิลป์23
47030197 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา ทุ่งแกเจริญศิลป์15
47030198 โรงเรียนหนองจาน ทุ่งแกเจริญศิลป์20
47030199 โรงเรียนบ้านหนองน้อย ทุ่งแกเจริญศิลป์17
47030200 โรงเรียนบ้านหนองแสง ทุ่งแกเจริญศิลป์12
47030201 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน บ้านเหล่าเจริญศิลป์27
47030202 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่าเจริญศิลป์38
47030203 โรงเรียนบ้านดงบาก บ้านเหล่าเจริญศิลป์30
47030204 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ บ้านเหล่าเจริญศิลป์37
47030205 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) บ้านเหล่าเจริญศิลป์27
47030206 โรงเรียนบ้านคำเม็ก บ้านเหล่าเจริญศิลป์30
47030207 โรงเรียนบ้านนาสีนวล หนองแปนเจริญศิลป์30
47030208 โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา หนองแปนเจริญศิลป์33
47030209 โรงเรียนบ้านดงสง่า หนองแปนเจริญศิลป์28
47030210 โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปนเจริญศิลป์24
917 หมู่ 11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
Version.2024.1.KAOPUNHOT