ผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ปีเจ้าของผลงาน
หน่วยงาน
เรื่อง/หัวข้อ ระดับของผลงานดูข้อมูล
2566สนธยา หลักทอง/พลชัย ชุมปัญญา
(สพป.สกลนคร เขต 2)
การพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2ระดับภาค
2566กมลกรณ์ คำผาย
(บ้านถ่อน)
การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา ผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ระดับภาค
2566ขวัญใจ วงศ์สุวรรณ
(บ้านโคกหนองกุง)
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา ผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ระดับภาค
2566ชนนิกานต์ นันทราช
(บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย))
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษาระดับภาค
2566โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง
(บ้านโคกหนองกุง)
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษาระดับภาค
2566วรจักร แสนโคตร
(บ้านโคกหนองกุง)
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา ผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ระดับภาค
2566นายจิรัฎฐ์ ไชยบุบผา
(บ้านหนามแท่ง)
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ พัฒนาทักษะอาชีพสู่ “บวร” ด้วยรูปแบบ Moral model โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5Steps) ผ่านโครงงานคุณธรรม วิถีศาสตร์พระราชาระดับภาค
(สำนักงานศึกษาธิการภาค 11)