ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

86

เพศชาย25 /29%
เพศหญิง61 /71%

ในสถานศึกษา

2,357

เพศชาย658 /28%
เพศหญิง1676 /71%

ในสำนักงาน

86

ผู้บริหาร1 /1%
รอง/ผู้ช่วย3 /3%
ครู/ศน.20 /23%
บุคลากรทางการศึกษาอื่น44 /51%
พนักงานราชการ2 /2%
ลูกจ้างประจำ1 /1%
ลูกจ้างชั่วคราว15 /17%
อื่นๆ0 /0%

ในสถานศึกษา

2,357

ผู้บริหาร /0%
รอง/ผู้ช่วย /0%
ครู/ศน. /0%
บุคลากรทางการศึกษาอื่น2357 /100%
พนักงานราชการ /0%
ลูกจ้างประจำ /0%
ลูกจ้างชั่วคราว /0%
อื่นๆ /0%

ในสำนักงาน

0

เชี่ยวชาญพิเศษ /nan%
เชี่ยวขาญ /nan%
ชำนาญการพิเศษ /nan%
ชำนาญการ /nan%
ไม่มีวิทยฐานะ /nan%

ในสถานศึกษา

0

เชี่ยวชาญพิเศษ /nan%
เชี่ยวขาญ /nan%
ชำนาญการพิเศษ /nan%
ชำนาญการ /nan%
ไม่มีวิทยฐานะ /nan%

ในสำนักงาน

0

ปริญญาเอก /nan%
ปริญญาโท /nan%
ปริญญาตรี /nan%
อนุปริญญา /nan%
ต่ำกว่าอนุปริญญา /nan%

ในสถานศึกษา

0

ปริญญาเอก /nan%
ปริญญาโท /nan%
ปริญญาตรี /nan%
อนุปริญญา /nan%
ต่ำกว่าอนุปริญญา /nan%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อตำแหน่ง
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในสถานศึกษา

109

ที่ชื่อหน่วยงาน/ตำแหน่ง
1นาย พงศธร ศรีภักดีบ้านคำนาดี
/ครูผู้สอน
2นาย ศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์lสพป.สกลนคร เขต 2
/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3นาย ปณิธาน ภูเวียงแก้วชุมพลศึกษา
/ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต (โรงเรียนปกติ)
4นาง ภัทรา แก้วก่าบ้านสมสะอาด
/ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต (โรงเรียนปกติ)
5นาย อดิศักดิ์ แก้วคำแสนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
/นักการภารโรง
6นาย บุญมา คุณจันทร์บ้านดงบาก
/นักการภารโรง
7นาย รักไทย บุญศรีบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์
/นักการภารโรง
8นาย อดุลย์ แก้วคำแสนวาริชภูมิพิทยาคาร
/พนักงานธุรการ
9นาย สมชาย ประณมศรีบ้านบึงโน
/ช่างไฟฟ้า
10นาย วิศาสตร์ เกษรมาลาบ้านคำไชยวาน
/ช่างไฟฟ้า
11นาย ประครอง ประทาพันธ์บ้านนางัว
/ช่างไฟฟ้า
12นาย ประยงค์ พละมาบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)
/ช่างไฟฟ้า
13นาย วีระพงษ์ อุปพงษ์บ้านหนองตาล
/ช่างไฟฟ้า
14นาง จันทร์เพ็ญ สุภาชาติวาริชภูมิพิทยาคาร
/ครู
15นาง วิภาภรณ์ ก้อนแพงบ้านโนนอุดม
/ครู
16นาย พรชัย แก้วประเสริฐจงกลกิตติขจรวิทยา
/ครู
17นาย สมหวัง ทิพวงศ์ษาบ้านบึง
/ครู
18นาง นิภาพร บุตรวิชาบ้านแกดำ
/ครู
19นาง พิบูลย์พรรณ ราชคำบ้านหนองกุง
/ครู
20นาง สุจิตรา ใครบุตรบ้านกลางหนองดินดำ
/ครู
21นาง พิกุล เพียนอกบ้านห้วยบุ่นนาทัน
/ครู
22นาง อภิญญา เมืองแสนบ้านสูงเนินสามัคคี
/ครู
23นาง เมฆลา ป้อมไชยาบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง
/ครู
24นาย พงศ์ศิริ ไขสีดาบ้านดงสว่าง
/ครู
25นางสาว เอื้องไพร ทองมูลชุมชนส่องดาว
/ครู
26นาง วิรันตรี ภาวงศ์บ้านภูตะคาม
/ครู
27นาง ศรัญรัตน์ ขัดทรายขาวอนุบาลสว่างแดนดิน
/ครู
28นางสาว จันที สัพโสบ้านคำชนดงต้อง
/ครู
29นาง จุฬาลักษณ์ คอยส์บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126
/ครู
30นาง บุหงา วารินทร์บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126
/ครู
31นาง ภัทราพร อินทะชัยบ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี)
/ครู
32นาง รัตนา สีสุดบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
/ครู
33นางสาว กมลพัชร คำพวงบ้านธาตุ
/ครู
34ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ ซื่อตรงบ้านดอนเชียงยืน
/ครู
35นาย ทวีศักดิ์ แสนอุบลบ้านหนองฮังแหลว
/ครู
36นาง สมหมาย กอธวัชบ้านหนองดินดำ
/ครู
37นาง เกศมณี มาเจริญกุลบ้านโคกหนองกุง
/ครู
38นาง สวาท แวงแสนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)
/ครู
39นาย เดชัย หันจางสิทธิ์จงกลกิตติขจรวิทยา
/ครู
40นาย มุน ภูพันนาบ้านหนองจาน
/ครู
41นาง ดวงใจ สาขามุละบ้านหนองหมากแซว
/ครู
42นาย ประเทือง สีลาวงศ์บ้านดอนหัน
/ครู
43นาย สุรพันธ์ ยินดีบ้านคำสะอาด
/ครู
44นาย ไชยภัทร สุนารักษ์ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
/ครู
45นาง พรพรรณ หันจางสิทธิ์บ้านหนองหอยคันปลาเข็งไผ่ยาว
/ครู
46นาง ดวงใจ อินหาบ้านดอนชัยวิทยา
/ครู
47นาง รจนา ภูกองไชยบ้านคางฮุงเจริญศิลป์
/ครู
48นางสาว นารถฤดี สัตถาผลบ้านห้วยบาง
/ครู
49นาง จรูญศรี ลุนจักรบ้านดอนยานาง
/ครู
50นาย ไชยยา วารินทร์บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม
/ครู
51นาง ละม่อม พรหมวิชัยบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)
/ครู
52นาย วัฒนา ถิตย์ประเสริฐบ้านดงบังป่าโจด
/ครู
53นาง บุญฑริกา จิณณรัตนากุลบ้านหนองแคนโคกสะอาด
/ครู
54นาง พรธิพา ศิริกุลบ้านอุ่มเหม้า
/ครู
55นาง พรประภา ระศรีจันทร์บ้านสงเปลือย
/ครู
56นาง วารีวัน นาใจคงบ้านต้นผึ้ง
/ครู
57นางสาว นภาพร พรหมกสิกรบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
/ครู
58นาง ยุวดี บุญล้ำบ้านหนองดินดำ
/ครู
59นางสาว พรนิภา อินธิจันทร์บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126
/ครู
60นาง กมลนัทธ์ โคตะมีบ้านหนองทุ่มหนองโจด
/ครู
61นาย ปองปรีดา ไชยราบ้านดงสวรรค์หนองนกกด
/ครู
62นาย สรรเพชร ทองแท้บ้านดอนหวาย
/ครู
63นาย สมสุข โคตรพรมบ้านโนนพอก
/ครู
64นาง สุริสา อภิตรีธวัชบ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี)
/ครู
65นาง วินิจตา จันทร์โพธิ์ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
/ครู
66นาง ลดาทิพย์ นำสุยบ้านดอนกอย
/ครู
67นาย อภิรักษ์ ไชยตะมาตย์บ้านโนนเรือตอเรือ
/ครู
68นาง ปณิตา วินทะชัยบ้านโนนเรือตอเรือ
/ครู
69นาง อรอนงค์ ศิริเมธางกูรบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
/ครู
70นาง อุราวรรณ กลยนีชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
/ครู
71นาย ทนงศักดิ์ เมืองแสนอนุบาลพรรณานิคม
/ครู
72นางสาว สุจิตรา แก้วก่าบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
/ครู
73นาง ประทุมวัน เตียงพลกรังบ้านนาตากาง
/ครู
74นาง สุนิตย์ เหมะธุลินอนุบาลพรรณานิคม
/ครู
75นาง กรองจิตต์ โล่ห์คำบ้านอูนโคก
/ครู
76นาย สินไชย ลามคำบ้านหนองบัวบาน
/ครู
77นาง อรอนงค์ สาขามุละบ้านนาบ่อ
/ครู
78นาง รุ่งอรุณ แสนภูวาบ้านกลางหนองดินดำ
/ครู
79นาง ดวง อุ่นคำบ้านช้างมิ่ง
/ครู
80นางสาว ปาจารีย์ ดุลนีย์บ้านเหล่าบ้านถ่อน
/ครู
81นาง ประนอม ปัดเสนาบ้านดงบาก
/ครู
82นาง สุกัญญา ศรีระวรรณอนุบาลเจริญศิลป์
/ครู
83นาง รัตนา วงษ์ศรีบ้านบะฮี
/ครู
84นาย อุทิศ จันทรังสีบ้านดงสวรรค์หนองนกกด
/ครู
85นาง ลัดดาวัลย์ บุญรักษาบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)
/ครู
86นาง บัวลี ธุรารัตน์บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
/ครู
87นาง ประกายแก้ว เตโชจิตรบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)
/ครู
88นาง วิไลวรรณ ก้องเสียงบ้านสร้างแป้น
/ครู
89นาง ปิ่นสุดา พิมพ์ปัดชาบ้านหินโงมโนนสร้างไพ
/ครู
90นาย อำนาจ สีสุดทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
/ครู
91นาย พิมล สีหราชบ้านโคกสามัคคี
/ครู
92นาย ณัฐกิตติ์ อริยะไพสิฐบ้านโนนเรือตอเรือ
/ครู
93นาง วรรณทิภา คำผงบ้านเตาไหสร้างแก้ว
/ครู
94นาง อมรรัตน์ มหาวังบ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี)
/ครู
95นาง วันเพ็ญ แสงเทพอภัยดำรงธรรม
/ครู
96นางสาว นราวดี จันทะนามบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
97นาย ทวี แสนอุบลบ้านทันสมัย
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
98นาย ประสิทธิชัย เบ้าคำบ้านหนองกุง
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
99นาย วีระชัย อินทรเกษมบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
100นาย พรศักดิ์ ฮังกาสีบ้านโพนไผ่
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
101นาย ทนงศักดิ์ เจริญชัยบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
102นาย อดุลย์ชัย สอนไชยาบ้านนาสีนวล
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
103นาย สุรพล บรรเทาบ้านแร่
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
104นาง ปารวี เจริญยศบ้านโนนเรือตอเรือ
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
105นาย ธีรพล ผ่องกมลชุมชนบดมาดพอกน้อย
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
106นาย จตุพงศ์ ไชยน้ำอ้อมบ้านทุ่งเชือก
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
107นาง สุภาพร กิณเรศบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
108นาย ชรินทร์ เจริญไชยlสพป.สกลนคร เขต 2
/ศึกษานิเทศก์ (ผอ.กลุ่ม)
109นาง จิรพรรณ พื้นชมภูlสพป.สกลนคร เขต 2
/นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ผอ.กลุ่ม)
917 หมู่ 11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
Version.2024.1.KAOPUNHOT